Navigace

ObsahZávazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny do Parlamentu ČR 2021 13.10.2021 29.10.2021
MZE_veřejná vyhláška 17.09.2021 31.12.2022

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.10.2021 05.11.2021
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 03.04.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující:
Kůrovec ničí naše lesy E 06.03.2019 07.03.2022
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.

Pozvánka na Obecní zastupitelstvo

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bukovno 18.10.2021 03.11.2021