Menu
Obec Bukovno
ObecBukovno

ocec

PROVOZNÍ DOBA BIOSKLÁDKY OD 6. 4. 2024

SOBOTA     9.00 – 11.00 HODIN

 

Územní plán obce

ÚZEMNÍ PLÁN BUKOVNO

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVNO

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVNO - ODŮVODNĚNÍ změny č. 2 

 • Zadavatel: Obec Bukovno
 • Určený zastupitel: Petr Holman – starosta obce
 • Zpracovatel: 
  • Ing. arch. Eva Sommerová
  • Gagarinova 1083/33
  • Praha 6 – Suchdol 165 00
  • autorizační osvědčení č. 01 572
 • Číslo zakázky: 02 - 2017
 • Ukončení zpracování: 11/2018

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD)

Název ÚPD - Změna č. 2 ÚP Bukovno

Orgán, který ÚPD vydal - Zastupitelstvo obce Bukovno

Datum nabytí účinnosti

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby - pořizovatele

Otisk úředního razítka

Petr Holman

Starosta obce Bukovno

Prosinec 2018

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2  ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVNO

Identifikační údaje obce

 

Kraj: Středočeský

Okres: Praha – východ

Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav

Stavební úřad Mladá Boleslav

Obec: Bukovno

Katastrální území: Bukovno – 616150

Základní územní jednotka (ZÚJ): 535606                                  

Výměra katastrálního území: 1504 ha

Současně zastavěné území: LÍNY 20,6 ha - BUKOVNO 38,81 ha

Počet obyvatel: 736

1. Postup pořízení změny územního plánu

Na základě žádosti vlastníků pozemků v lokalitě Z1 a Z9 obec rozhodla o pořízení změny č.2 ÚP Bukovno usnesením  č. 76/10/2017.

Návrh Zadání změny č. 2 územního plánu Bukovno byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dále byl návrh Zadání změny č. 2 územního plánu Bukovno vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Obecním úřadě Bukovno a na internetových stránkách obce  http://www.bukovno.cz

 Dotčené orgány a Krajský úřad uplatnily v zákonné lhůtě požadavky, které byly do Návrhu zadání zapracovány. Ze sousedních obcí neuplatnila žádná obec své podněty.

Zastupitelstvo obce Bukovno schválilo Zadání změny č.2 na svém zasedání 28.2. 2018 usnesením č.8/2018. Pořizovatelem Změny územního plánu je Obec Bukovno, v zastoupení ing. arch. Martinou Bredovou. Jako určený zastupitel byl jmenován místostarosta obce Aleš Špringel. Zpracovatelem změny č. 2 ÚP Bukovno je Ing. arch. Eva Sommerová.

Návrh změny č. 2 ÚP: Na základě schváleného Zadání změny č. 2 územního plánu Bukovno byl návazně zpracován Návrh změny č. 2 územního plánu Bukovno. Dokumentace je ve své textové i grafické části zpracována tak, aby obsahovou strukturou a dalšími náležitostmi vyhověla požadavkům stanoveným v Příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenci územně plánovací činnosti.

Návrh změny č. 2 územního plánu Bukovno byl vystaven k nahlédnutí od 3. 4. 2018 do 18. 5. 2018  na obecním úřadě Bukovno a na internetových stránkách obce http://www.bukovno.cz

Společné jednání o Návrhu změny č. 3 územního plánu se konalo ve středu dne 18. 4. 2018 v 11:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Bukovno.

Posouzení dokumentace Krajským úřadem : Následovalo posouzení Návrhu změny č. 2 územního plánu Bukovno Krajským úřadem, který ve svém vyjádření č.j. 111930/2018/KUSK ze dne 23. 8. 2018 konstatoval, že lze postupovat v dalším řízení o změně č. 2 územního plánu.

Řízení o Návrhu změny č. 2 ÚP: Návrh změny č. 2 územního plánu Bukovno byl k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:

 • na Obecním úřadě Bukovno, Bukovno 63, 293 01 Mladá Boleslav
 • na internetových stránkách obce  http://www.bukovno.cz

a to v termínu od 10. 9. 2018 do 18. 10. 2018 včetně.

Veřejné projednání se konalo ve čtvrtek dne 11. října 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bukovno. Odborný výklad provedla zpracovatelka územního plánu. Výsledek projednání včetně doplnění odůvodnění OOP, zpracovaný ve spolupráci pořizovatele s určeným zastupitelem, je uveden přímo v návrhu OOP. V určené lhůtě pro uplatnění námitek k Návrhu změny č. 2 územního plánu nebyly podány ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněného investora a zástupce veřejnosti žádné námitky.

Vydání Změny č. 2 ÚP zastupitelstvem obce předchází v souladu s ustanovením stavebního zákona ověření, že Změna č. 2 územního plánu Bukovno není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje ZÚR a se stanovisky dotčených orgánů. Po tomto ověření je Zastupitelstvo obce Brázdim oprávněno vydat opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu Bukovno.

Současně se Změnou č. 2 ÚP bylo zajištěno pořízení vyhotovení Územního plánu Bukovno zahrnujícího úplné znění po vydání Změny č.2.

Změna č. 2 územního plánu Bukovno se po vydání zastupitelstvem obce oznámí Veřejnou vyhláškou na úřední desce pořizovatele (obecní úřad Bukovno). Opatření obecné povahy č… .../2018 - Změna č. 2 územního plánu Bukovno nabývá dle ustanovení § 55c stavebního zákona účinnosti dnem doručení veřejné vyhlášky s oznámením o vydání opatření obecné povahy (podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu) a o vyhotovení úplného znění Územního plánu Bukovno po vydání jeho Změny č. 2, tj. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

2. Výsledek přezkoumání územního plánu - §53, odst. 4 SZ

2a) soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

Dle aktualizace č. 1 PÚR ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015, řešené území nezasahuje do žádné rozvojové oblasti či rozvojové osy republikového charakteru. Správní území obce Bukovno se nachází v blízkosti rozvojové osy OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec. 

Návrh změny č.2 ÚP Bukovno je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v území uvedenými v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR 2008, zejména čl. 14, 14a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 23, 25 a dále je v souladu s úkoly územního plánování stanovenými v čl. 80, 97 a 100. Změna č.2 se nedotýká regionálních a nadregionálních záměrů v řešeném území.

 

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací

Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje změna č. 2 respektuje tyto požadavky:

 • trasa nové linky 400kV umístěná na společné stožáry se zrekonstruovanou linkou 220kV v úseku trasy z rozvodny Bezděčín do rozvodny Čechy střed.
 • limity využití území dle ZÚR

 

2b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu obyvatel a nezastavěného území

 

Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny přírodní, architektonické či urbanistické hodnoty v území. Změnou č. 2 je územní plán Bukovno zapracován do nového katastrálního operátu, jsou aktualizovány hranice současně zastavěného území a zastavitelného území. V grafické části – hlavní a koordinační výkres – jsou na základě katastrální mapy vyznačeny hlavní, místní účelové komunikace (polní, lesní cesty) vlastní grafickou značkou.

Kapacita zastavitelného území se změnou č. 2 nemění. Hranice zástavby v lokalitě Z1 jsou opraveny podle nového katastrálního operátu, počet RD se nemění. Obytná lokalita Z9 je zvětšena, ale jako kompenzace se o stejnou plochu zmenšuje obytná plocha v lokalitách Z10, Z11, Z12.

Nezastavěné území je novým změnami dotčeno minimálně.

Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny kulturní hodnoty sídla, kterými se v tomto případě rozumí stávající nemovité kulturní památky:

 • kostel sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo 46751/2-1525
 • socha p. Marie, rejstříkové číslo 22494/2-1526
 • zemědělský dvůr č.p.24, rejstříkové číslo 51365/2-4448,
 • venkovská usedlost čp. 26 (st.p. 7/1, 7/2), rejstříkové číslo 30005/2-1624. včetně zahrady p.č. 8/1

Změnou č. 2 se doplňují limity území a ochrana území:

 • Technická infrastruktura
 • Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22 kV – 7 (10) m na každou stranu od krajního vodiče. Údaje uvedené v závorce platí pro rozvody realizované před rokem1995
 • Ochranné pásmo venkovního vedení VVN 110 kV – 12 m na každou stranu od krajního vodiče.
 • Ochranné pásmo venkovního vedení VVN 220 kV – 15 m na každou stranu od krajního vodiče.
 • Ochranné pásmo venkovního vedení VVN 400 kV – 20 m na každou stranu od krajního vodiče.
 • Ochranné pásmo trafostanice – dle typu
 • Kabelová vedení VN a NN – 1 m po obou stranách krajního kabelu
 • Dálkové telekomunikační kabely – 2 m od osy na každou stranu
 • Radioreléový paprsek
 • Ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy – 15 m od osy krajního pruhu na každou stranu
 • Ochranné pásmo  ČOV dle projektu
 • Ochranné pásmo kanalizačního sběrače – dle průměru potrubí (viz bod 3e)
 • Hlavní řad pitné vody v obci – OP na každou stranu 2 m
 • OP vodních zdrojů I. stupně
 • OP vodních zdrojů II. stupně
 • Ochranné pásmo železnice – 60m na každou stranu

Citace ze Zákona 266/1994 , §8, o drahách:

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy – 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy. V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.

 •  Ochrana přírody a krajiny

Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K32

Územní systém ekologické stability – lokální biokoridory a biocentra

Významné krajinné prvky ze zákona (VKP)

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou:

 1. ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §3 – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
 2. jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako VKP – zejména mokřady, remízy, meze, trvalé travní porosty, skalní útvary, naleziště zkamenělin a nerostů, a pod.

V řešeném území jsou VKP ze zákona, registrované VKP v řešeném území nejsou.

Ochranné pásmo lesa je 50 m od kraje lesního pozemku

Ochrana vod

V území je třeba umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku (manipulační pásmo, povolení vstupu na pozemky), v šířce 6m. V území nejsou registrované vodní toky

 • Ochrana zemědělského půdního fondu – se realizuje formou půdně ekologických jednotek (BPEJ), v řešeném území převládají půdy s třídou ochrany I a II.
 • Ochrana obyvatelstva

a) Záplavové území a aktivní zóna v řešeném území není

b) Zóna havarijního plánování není. Systém varování: siréna umístěná na budově Hasičské zbrojnice

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události – současný počet obyvatel je cca 750, cílový stav 900 až cca 1100. Hromadné stálé úkryty neexistují, pro ukrytí jednotlivců nebo rodin mohou posloužit jako improvizované úkryty sklepy obytných domů.

d) Evakuace obyvatel z obce mimo zónu havarijního plánování, obec toto neřeší, neboť není v zóně havarijního plánování.

e) Materiál civilní ochrany je skladován v objektu Obecního úřadu, kde lze zřídit též sběrné místo humanitární pomoci.

f) Obec zabezpečuje 2x ročně svoz nebezpečného odpadu, v případě mimořádné události není určené místo pro skladování nebezpečných látek, ani se takové vhodné místo v řešeném území nevyskytuje. Nebezpečné látky v obci nejsou. Nejbližší sběrný dvůr nebezpečného odpadu je v Mladé Boleslavi

g) Objekt vhodný k dekontaminaci osob v obci není.

h) Nejbližší lékárna a nemocnice – Mladá Boleslav. Raněné osoby lze provizorně soustředit v obci na Obecním úřadě.

i) Nouzové zásobování pitnou vodou zajišťují  VaK cisternami. Náhradní zdroj el. energie obec nemá. Sbor dobrovolných hasičů má mobilní agregát. Příručka civilní ochrany s pokyny pro nebezpečné situace byla občanům rozdána v listopadu 2004.

j) Ochrana ovzduší – v řešeném území se nevyskytuje žádný střední nebo velký zdroj imisí. V otázce ochrany ovzduší nutno postupovat podle §7 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č.350/2002 Sb. – č.354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP č. 355/2002 Sb. – 358/2002 Sb.

 • Požární ochrana

V obci je umístěna hasičská zbrojnice Dobrovolného sboru hasičské ochrany. Zajištění požární vody je z požárních nádrží ve středu obce. Vodovod dle vyjádření VaK Mladá Boleslav nelze využít jako požární.

Z hlediska zajištění lokalit zdroji vnější požární vody je třeba postupovat v souladu s požadavky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 73 6639 Zdroje požární vody.

V dalších stupních řízení a v následných projektových dokumentacích je třeba zajistit plnění normativních požadavků a požadavků zvláštních právních předpisů (např. Vyhláška 137/1998 Sb.) pro územní řízení ve smyslu §41 odst. 1 Vyhl. č. 246/2001 Sb.:

 • splnění požadavků na požární ochranu, zejména ČSN 73 0802 – přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a požární zásah a záchranné práce tj. projektová dokumentace, která jednoznačně a závazně naplní požadavky ČSN 73 6100, 73 6101, 73 6110, 73 6114. Jedná se zejména o ztíženou průjezdnost místními komunikacemi, způsobenou průjezdnou šíří komunikací, nevytvářením míst otáčení pro požární techniku a tím znemožňující nebo ztěžující průjezdnost vozidel hasičských sborů.
 • respektovat Technický předpis Ministerstva dopravy a spojů TP 103 ze dne 3. 3. 1998, vydaný odborem pozemních komunikací (navrhování obytných zón – mimo jiné řeší i obratiště)
 • v rámci řešení technické vybavenosti řešit zásobování požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873
 • zdroje požární vody řešit splněním požadavků ČSN 75 2411
 • v případě nutnosti, podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití a řešení zamýšlené stavby splnit požadavky §41 odst. 1, písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb.
 • při projektování staveb vycházet z ČSN 73 0802, 73 0804 a normativních odkazů.
 • Seznam staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením§ 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha:
 1. Návrhy ÚPD a návrhy na vydání ÚR o chráněném území nebo ochranném pásmu
 2. Výstavba, rekonstrukce, likvidace žel. tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic a silniční sítě I. - III. třídy, objektů na nich a přidružených objektů a zařízení.
 3. Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů včetně ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.
 4. Výstavba, rekonstrukce, likvidace jaderných a energetických zdrojů, transformačních stanic, rozvoden a rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
 5. Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
 6. Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléové stanice atp.) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejichž stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
 7. Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30m nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu.
 8. Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.

2c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Změna č.2 územního plánu je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

2d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení

Proces pořizování změny č.2  územního plánu Bukovno byl veden s cílem řádně dohodnout

požadavky uplatněné dotčenými orgány ve stanoviscích, či vyjádřeních nebo v připomínkách

sousedních obcí, obce Bukovno, či organizací, hájících veřejné zájmy v území.

Požadavky uplatněné k návrhu zadání ÚP Bukovno byly zapracovány do návrhu změny č. 2 ÚP

Bukovno

 • Krajský úřad Středočeského kraje, souhrnné vyjádření – upozorňuje na nutnost zdůvodnit nové zastavitelné plochy (lokalita Z9)

Obytná lokalita Z9 je zvětšena, ale jako kompenzace se o stejnou plochu zmenšuje obytná plocha v lokalitách Z10, Z11, Z12.

 • Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

Dodržet limit využití území – stavby pro pobyt osob budou více jak 25 m od okraje lesa. Pro lokalitu Z9 navržena vzdálenost staveb od okraje lesa 30 m.

 • Krajský úřad Středočeského kraje, orgán ochrany přírody a krajiny – bez připomínek
 • Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,

Požaduje zajistit přístupnost inženýrských sítí, uvést ochranná pásma inženýrských sítí, zásobování požární vodou (nelze z veřejného vodovodu). Je zapracováno v odůvodnění.

 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – bez připomínek
 • ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav – bez připomínek
 • Státní pozemkový úřad – bez připomínek
 • NET4GAS – nezasahuje zájmy NET4GAS
 • Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů Praha

Uvést vyjmenované druhy staveb – bylo zapracováno do odůvodnění

 • Povodí Labe, státní podnik – bez připomínek
 • ČEPRO – v řešeném území nejsou zařízení ČEPRO
 • GasNet - v řešeném území nejsou zařízení GasNet
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO nemá v řešeném území žádné zájmy

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5a) až 5f) stavebního zákona

3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odstavce 4 stavebního zákona.

Návrh změny č. 2územního plánu Bukovno byl zpracován v souladu se zákonem a

s požadavky uvedenými v § 53 odstavci 4 stavebního zákona.

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽP a zemědělství k návrhu Zadání změny č.2 ÚP Bukovno, odboru životního prostředí, není nutné Změnu č.2 ÚP Bukovno posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí podle §10i  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění .

3c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, neboť nebylo zadáním ÚP požadováno.

3d) Stanovisko Krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny (zákon114/1992 Sb.)

S ohledem na skutečnost, že dotčený orgán – Krajský úřad Středočeského kraje, v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona ve svém stanovisku k Zadání změny č. 2 nestanovil požadavek na posouzení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a rovněž uvedl ve svém stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, nebyl v zadání pořizovatelem požadavek vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území stanoven. Z tohoto důvodu nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracováno.

3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Hlavním cílem změny č. 2 je zapracování územního plánu do nového katastrálního operátu, aktualizace hranic zastavěného a zastavitelného území a drobné úpravy v krajině – vyznačení místních účelových cest a stávající zeleně v systému ÚSES a následující změny:

BUKOVNO

Změna č. 2/1 – úprava lokality Z1

Lokalita Z1 se nachází na severovýchodním okraji obce Bukovno. Změnou č. 2/1 je upravena hranice obytné lokality Z1 dle nového katastrálního operátu. Byla zde provedena parcelace pro 6 RD.  Reálné hranice lokality Z1 nejsou v souladu se schváleným územním plánem. Pro lokalitu bylo vydáno stavební povolení pro stavbu vodovodního řadu, splaškové kanalizace včetně ČSOV. Nutno respektovat navržené trasy vedení.

Obytná lokalita Z1 sestává podle nového katastrálního operátu z těchto parcel:

Parcela č. 953/3, 4, 5, 6, 8, 18, 19. Jedná se o zvětšení obytné plochy dle nové katastrální mapy o cca 2600 m2. Počet RD se nezvyšuje. Jako kompenzace se stejná obytná plocha ubírá změnou č. 2/4 v lokalitě Z10,11, 12

Změna č. 2/2 – změna kultury

Změna č. 2/2 řeší změnu kultury z orné půdy na zahradu na parcele č. 142/1. Pole zasahuje do intravilánu obce Bukovno, špatně se obhospodařuje. Pro plochu s funkcí zahrady jsou navrženy nové regulativy – zeleň soukromá s kódem ZS. Ve schváleném ÚP Bukovno se plochy zahrad nevyskytují a regulativ pro zeleň soukromou není, změnou č. 2 byl tento regulativ navržen. Na pozemku se nachází kanalizační řad BE 500, který je nutno respektovat v rozsahu jeho ochranného pásma.

Změna č. 2/3 – rozšíření lokality Z9

Lokalita Z9 se nachází na severozápadním okraji obce Bukovno, navazuje na stávající zástavbu. Lokalita Z9 je znehodnocena trasou kanalizačního sběrače DN 500, který vede šikmo přes p.č. 1050/4 a 1066. Správce sítě požaduje respektovat OP 1,5 m na každou stranu a umožnit permanentní přístup těžké techniky. Toto pozemky značně znevýhodňuje.

Změnou č. 2/3 se jako náhrada navrhuje rozšíření obytné plochy na větší část sousední parcely č. 1065. Menší část je navržena jako plocha pro zahradu. Obytná plocha bude respektovat ochranné pásmo lesa a bude ve vzdálenosti min. 30m od hranic PUPFL.

Jelikož se pozemky nacházejí ve třídě ochrany I, navrhuje se jako kompenzace za rozšíření obytné plochy Z9 zmenšení obytné plochy v lokalitě Z10, Z11, 12 , kde je též třída ochrany I

Kompenzace obytných ploch – bilance:

Zvětšení obytných ploch v lokalitě Z1, Z9

Návrhová obytná plocha v lokalitě Z1 …..+ 2 000 m2 (+600 m2 je navrženo jako zahrada)

Návrhová obytná plocha v lokalitě Z9  … + 7 300 m2 (+2978 m2 je navrženo jako zahrada)

Celkem obytná plocha  …………….      + 9 300 m2

Zmenšení obytných lokalit Z10, Z11, Z12

Obytná plocha v lokalitě Z10……………… - 6 880 m2

Obytná plocha v lokalitě Z11……………….- 1 410 m2

Obytná plocha v lokalitě Z12……………….- 1 920 m2

Celkem……………………………………  - 10 210 m2

LÍNY

Změna č. 2/4 – zmenšení lokality Z10, Z11, Z12

Lokality Z10, 11, 12 se nacházejí na jižní straně části Líny mezi stávající zástavbou a železniční dráhou, zasahují do ochranného pásma dráhy.

Změnou č. 2/4 se navrhuje zmenšení obytné plochy lokalit Z10,11, 12 – hranice zastavitelného, obytného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy na vzdálenost min. 30m. Odebrané obytné plochy jsou navrženy jako plochy pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

Obytná plocha Z10, Z11, Z12 se zmenšuje o cca 1,02 ha

Změna č. 2/6 – vymezení pozemku technické infrastruktury pro ČOV

Změna 2/6 navrhuje klasifikovat parcelu č. 1097/2, na které se nachází stavba ČOV jako plochu pro technickou infrastrukturu (TI). Plochu pro TI je v případě potřeby možné rozšířit na sousední parcely (č.1097/1 a 1101/2). Pozemky jsou ve vlastnictví obce.

Veřejná prostranství, zeleň

Veřejných prostranství se týká změna č. 2/5:

Změna č. 2/5 – funkční sjednocení pozemků u hřbitova 

Změna 2/5 navrhuje klasifikovat pozemky v okolí hřbitova jako plochy pro veřejnou zeleň. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce – p. č. 181/1,2, 181/5. Tato změna umožní variabilní využití pozemků. Parcela č.181/4 je plocha pro TI (telekomunikace)

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura se změnou č. 2 nemění, v grafické části jsou vyznačeny místní účelové komunikace – polní a lesní cesty vlastní grafickou značkou.

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, železniční, cyklistická a

pěší.

Vlastním řešeným územím prochází trať regionálního významu č. 076 Mladá Boleslav – Mělník.

Jedná se o jednokolejnou trať, neelektrifikovanou.

Tuto trať je třeba považovat za dlouhodobě stabilizovanou, případné její úpravy nepředstavují nové územní nároky.

Řešeným územím prochází silnice II/259 Mladá Boleslav - Katusice, která je páteřní komunikací v území.

Na tuto silnici se napojuje silnice III/ 2595 Bukovno -Michalovice a silnice III/2598 Líny-Krásná Ves.

Ze všech uvedených silnic je dopravně nejvýznamnější silnice II/259, ostatní silnice jsou svým významem rovnocenné a mají malý dopravní význam.

 

Návrhy, které řešila změna č. 1, budou dodrženy:

Jedná se o cyklostezku mezi obcí Bukovno a Líny po pravé straně silnice II/259 a místní komunikaci, spojující zemědělský areál a silnici II/258 – zajišťuje též příjezd do lokality Z9.

Technická infrastruktura

V oblasti technické infrastruktury nejsou změny. Změnou č.2 se kapacita území nemění.

Zásobování pitnou vodou, dešťové vody

V obci je místní vodovodní řad, zásobovaný z místních zdrojů.

Obytné lokality lze napojit na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů či přípojkami. Stávající vodovod nelze použít jako požární, obec musí mít zajištěnou požární vodu z jiných zdrojů – např. požárních nádrží, vodních ploch. Je třeba dodržet ustanovení §5, odst. 3 vodního zákona. Dešťové vody ze střech nové zástavby budou zasakovány na pozemcích stavebníků, dešťové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány, pouze v případě nevhodných geologických podmínek retencí s řízeným odvodem do vod povrchových. Poslední možností (řádně zdůvodněnou) je regulované vypouštění do kanalizace.

Potřeba vody

Potřeba vody je stanovena podle Směrnice č. 9/73, přičemž jsou specifické potřeby vody oproti základním hodnotám sníženy (ve smyslu čl. IV/4 Směrnic) tak, aby odpovídaly novějším metodickým podkladům, které zohledňují trendy ve spotřebě vody z poslední doby- Pokyny  Min. zemědělství ČR pro výstavbu vodovodů v malých obcích - 1993.

spec. potřeba vody pro obyvatele(trvalé bydlení)             230 l/os/den

snížená potřeba vody dle čl.IV,odst.4 -o 35%      150 l/os/den

Základní vybavenost                                                20 l/os/den

Celkem                                                                     170 l/os/den

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území v blízkém časovém horizontu:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  736 osob, zaokrouhleno = 750

Předpokládaný nárůst obyvatel                       = 125 osob + rezerva20% =  150

výhledový počet obyvatel                                =  900 osob         

Potřeba vody:

 Q1den    = 900 osob x 170 l/os/den    = 153m3/den = 1,77 l/sec  

 Q1maxd = 153m3/den x 1,5               = 229,5m3/den = 2,66 l/sec

Q 1maxh = 229,5m3/den x 1,8            = 413m3/den = 4,78l/sec

Kanalizace

Severně od obce Bukovno a Líny se nachází stávající čistírna odpadních vod pro cca 750 EO.

Správce – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, počítá s její intenzifikací nebo výstavbou nové ČOV. Kapacita bude odpovídat rozvoji obce tj. výhledově 900 až 1250 obyvatel v cílovém stavu.

Obytné lokality lze dle schváleného ÚP napojit na stávající kanalizaci prodloužením hlavních řadů či přípojkami. Změnou č. 2 se kapacita území nezvyšuje.

Změnou č. 2/6 se vymezuje pozemek č. 1097/2 pro technickou infrastrukturu – ČOV

Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě

Dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 odst. 3 a 5, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně..... 1,5 m

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm..... 2,5 m

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v těchto ochranných pásmech lze jen s dovolením příslušného správce sítě. Týká se především lokality Z9.

Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií bude dle schváleného územního plánu ze stávajících rozvodů NN, případně ze stávající sítě VN 22 kV a stávajících trafostanic

Ochranná pásma energetických zařízení

Zákon č. 458/2000 Sb. stanoví ochranná pásma nadzemního vedení jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení, ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 7 m (do 35kV včetně, 12 m (do 110 kV včetně), 15 m do 220 kV včetně, 20 m (do 400 kV včetně).

S plynofikací lokalit se neuvažuje.

Ochrana přírody, ÚSES

Změna č.2 nenaruší územní systém ekologické stability ani ráz krajiny.

3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Změna č. 2 respektuje všechny plochy navržené schváleným územním plánem. Změna č. 2 sice navrhuje malé nové obytné plochy v lokalitě Z1 a Z9, náhradou ubírá obytné plochy v obytné lokalitě Z10, 11, 12. Lokality Z1, Z2, Z6, Z7, Z17 a Z9 se jeví jako perspektivní, s blízkým časovým horizontem realizace. V lokalitě Z1 již byla provedena parcelace a vydáno stavební povolení pro vodovod a kanalizaci.   V lokalitě Z6 byly zahájeny terénní úpravy.

Stávající počet obyvatel 750

Nárůst počtu obyvatel v lokalitách s blízkým časovým horizontem realizace (do 2-4 let) odhad:

Lokalita           parcely                        celková             veřejná             požadavek          počet

Funkce            č.                                 výměra             zeleň                 RD                    ob.                                                                m2                    m2                                                    

Z1                   953/3,4,5,6,8,18,19      8 191               0                      6                     18

BV                   provedena parcelace

 

Z2                   964                             2 275               110                  2                     6

BV                  

 

Z6                   územní                        26 000             1300                23                   65

BV                   studie  

 

Z7                   197/2,198/2,199/3       4 125               200                  3                     9

BV                   199/2

Z9                   1065                           10278              360                  6                     18

BV                  

 

Z17                 986/3                          3102                155                  3                     9

BV

Celkem                                               3971m2 = 5,4 ha                       43                  125     

Celková výměra 5,4 ha je včetně ploch pro zahrady a komunikace.

V blízkém časovém horizontu lze počítat s nárůstem počtu obyvatel o cca 125 obyvatel + rezerva 20% = 150

Celkový počet obyvatel včetně rezervy je cca 900

Ostatní obytné lokality mají střednědobý až vzdálený časový horizont realizace. Změna č. 2 toto neřeší.   

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., část II odst. 1a) až 1d)

4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Změna č. 2 nemá vliv na širší vztahy v území

Obec je součástí Středočeského kraje, nachází se v blízkosti města Mladá Boleslav (cca 5 km) při silnici II/259.

Z hlediska struktury osídlení v širším území je obec Bukovno jejím důležitým a trvalým prvkem. Relativně vyhovující dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel Bukovna – tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými aktivitami. Spádovost směřuje především do Mladé Boleslavi. Místní podnikatelské aktivity jsou zdrojem pracovních příležitostí zejména pro místní občany.

Dopravně (silniční doprava) je Bukovno a její část Líny obsluhovány komunikací II. třídy, na kterou navazují silnice III. třídy.

Územní plán obce Bukovno je koordinován se zpracovanými územními plány sousedních obcí.  Z těchto dokumentů nevyplývají zvláštní požadavky na územní plán obce.

Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na nadregionální a lokální úrovni. Tyto prvky jsou doplněny částmi lokálního systému. Vymezené skladebné prvky lokálního ÚSES zasahují do řešeného území a nevýznamně ovlivňují využití území.

Záměry navržené ve změně č. 2 se nenacházejí při hranicích řešeného zemí a nevyžadují koordinaci s okolními obcemi.

4b)  Vyhodnocení splnění zadání

V roce 2017 bylo zpracováno zadání změny č. 2 ÚP Bukovno, které bylo po dobu 30 dnů vystaveno k nahlédnutí na Obecním úřadě Bukovno a na internetových stránkách obce  http://www.bukovno.cz.   

Požadavky uplatněné v zadání změny č. 2 ÚP Bukovno jsou zapracovány do návrhu Změny č. 2 ÚP a jsou respektovány. Proti zadání není provedena žádná změna.

4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR (§43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Nejsou vymezeny.

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zemědělské pozemky, které obklopují zastavěné území obce, se nacházejí na kvalitních půdách převážně v I. a II. třídě ochrany půdy. Méně kvalitní půdy se kolem zastavěného území, kam je směřován rozvoj, nevyskytují. Z těchto důvodů nelze zastavitelné plochy navrhnout na půdy méně kvalitní. Změna č. 2 sice navrhuje zvětšení lokality Z1 a Z9 o 0,93 ha obytné plochy, jako kompenzaci navrhuje zmenšení obytné plochy v lokalitě Z10, 11, 12 o 1,02 ha

Vyhodnocení záborů ZPF pro obytné plochy z hlediska BPEJ v ha, vyvolané změnou č. 2

 

Lokalita           navržené          kód      druh                region3            třída                celkem

Číslo                využití             pl.        pozemku         BPEJ                ochrany                       zábor  .

Z1                   bydlení            BV       orná                 10.00               I                      0,20

Z9                   bydlení            BV       orná                 10.00               I                      0,73    .

Celkem bydlení                                                                                                         0,93 ha

Vyhodnocení záborů ZPF pro plochy technické infrastruktury (ČOV) z hlediska BPEJ v ha, vyvolané změnou č. 2

Lokalita           navržené          kód      druh                region3            třída                celkem

Číslo                využití             pl.        pozemku         BPEJ                ochrany                       zábor  .

ČOV                tech.infrastr.    TI        orná                 41.77               V                     0,12 ha

                       

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Změna č. 2 nezasahuje do provedených meliorací.

Vyhodnocení změny kultury – orná na zahrady v m2

Lokalita           navržené          kód                 region3            třída                 celkem

Číslo                využití             pl.                   BPEJ                ochrany                       změna m2           .

Z1                   zahrada            ZS                   10.00               I                      600

Z9                   zahrada            ZS                   10.00               I                      2 978

p.č.142/1         zahrada            ZS                   10.00               I                      4 827      .

Celkem zahrady 0, 84 ha                                                                               8 405

 

Vyhodnocení změny využití – návrhové obytné plochy na zahrady v m2

Lokalita           navržené          kód                 region3            třída                 celkem

Číslo                využití             pl.                   BPEJ                ochrany                       změna    .

Z10                 zahrada            ZS                   09.00               I                      6 880

Z11                 zahrada            ZS                   09.00               I                      1 410

Z12                 zahrada            ZS                   09.00               I                      1 920      .

Celkem 1,02 ha                                                                                             10 210

Zahrady jsou v nezastavitelném území

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Na okraji zástavby Líny – naproti hřbitovu - na p.č. 180/4 (les) je třeba legalizovat stávající parkovací plochu – minimálně 250 m2, funkce dopravní infrastruktura (DS) a podat dodatečně žádost o vynětí z PUPFL na magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí.

Zábor lesního pozemku p.č. 180/4 – cca 250 m2 – v prosinci 2018 je v řízení.

Ostatní PUPFL nejsou dotčeny. Ochranné pásmo lesa v krajině není dotčeno. V lokalitě Z9 bude obytná zástavba ve vzdálenosti 30 m od hranice lesa.

5. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 18. 10. 2018, mohl každý písemně uplatnit své námitky.

V určené lhůtě pro uplatnění námitek k Návrhu změny č. 2 územního plánu nebyly podány ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněného investora a zástupce veřejnosti žádné námitky

6. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu

6.1 Připomínky uplatněné ke společnému jednání (dle § 50, odst. 3)

Stanovisko a připomínka

Komentář

Úprava návrhu - vyhodnocení

Středočeský kraj, Krajský úřad

Č.j. 038820/2018/KUSK

14. 5. 2018 a

čj: 064854/2018/KUSK ze dne 12.6.2018

 

 

a) Odbor ŽP a zemědělství:

- dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF souhlasí s nezemědělským využitím lokalit.

 

- dle zákona č. 100/2001 Sb. zpracování SEA

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., 254/2001 Sb.,  201/2012 Sb., a224/2015 Sb. - bez připomínek

 

b) Odbor dopravy nemá připomínky

 

c) Odbor kultury – není příslušný.

 

 

Bereme na vědomí.

 

 

 

 

 

Ministerstvo ŽP ČR

Odbor výkonu státní správy

Č. j MZP/2018/500/618

4. 5. 2018

 

Bez připomínek.

Bereme na vědomí.

Ministerstvo obrany ČR

Čj: 11417/2018-1150-OÚZ-PHA

17.4.2018

 

Souhlas.

Bereme na vědomí.

Hasičský záchranný sbor Stř.kraje

Č.j. MB-1-1/2018/ÚP-23

10. 4. 2018

 

Souhlasné stanovisko.

 

Bereme na vědomí.

ČEPRO,a.s.

Č.j.5680/18

27. 3. 2018

 

V řešeném území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO.

Bereme na vědomí.

Krajská hygienická stanice

Čj: KHSSC 15352/2018

21. 3. 2018

Souhlas.

Bereme na vědomí.

NET4GAS, s.r.o.

Čj:2653/18/OVP/N

21. 3. 2018

 

Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu.

 

Bereme na vědomí.

 

Krajská veterinární správa

Čj: SVS/20185/043784-S

9. 4. 2018

Bez připomínek.

Bereme na vědomí.

Vodovody a kanalizace Ml Boleslav

Čj: 1222/18/Ge

6.4.2018

 

Bez připomínek.

Bereme na vědomí.

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí

Č.j. ŽP-336.2-19093/2018

27. 4. 2018

 

Návrh je v souladu s vodním zákonem.

Z hlediska lesního zákona souhlasí za podmínky, že bude požádáno o trvalé odnětí pozemku p.č. 180/4 do doby schválení Změny ÚP zastupitelstvem obce.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny bez připomínek.

 

Bereme na vědomí. Bude požádáno.

Vlastimil Fidler, Bukovno 69

26. 4. 2018

Žádost o zahrnutí pozemku parc.č. 953/11, k.ú. Bukovno, který je v jeho vlastnictví, do ploch určených k bydlení.

Pozemek nebude zahrnut - parcela má BPEJ s třídou ochrany I. Při záboru nejkvalitnější půdy nutno prokázat, že převažuje veřejný zájem stavby nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Veřejný zájem nelze prokázat. Obec má dostatek (či spíše nadbytek) obytných ploch, navržených ve schváleném územním plánu Bukovno.

Sylvie Bičíková, Sylva Bičíková, Líny 3

16. 5. 2018

Námitky k funkčnímu využití přestavbové plochy P2, kde je schváleným ÚP Bukovno navržena výroba drobná (VD).

 

Plocha P2 není předmětem projednávané Změny č. 2 ÚP Bukovno.

6. 2 Připomínky uplatněné k veřejnému projednání (dle § 52, odst. 3)

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 18. 10. 2018, mohl každý písemně uplatnit své připomínky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrhy vyhodnocení připomínek ( § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., - dále jen SŘ) .

1/ K veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Bukovno podala dne 12. 10. 2018  připomínky paní Jaroslava Vostruhová, bytem 17. listopadu 1179, 293 01 Mladá Boleslav, vlastník pozemku parc.č. 9/1 a st.8/1,  ve které vznáší námitku proti zahrnutí p.č. 298/1  do památkové ochrany.

Vyhodnocení: Připomínka je zohledněna.

Odůvodnění: Jedná se o text: včetně zahrady298/1

Tento text se do textu Změny č. 2 územního plánu dostal omylem, na základě nedostatečné komunikace mezi obcí a zpracovatelem.

Správný text je: včetně zahrady 8/1

Dle NPÚ - památkový katalog, mají památkovou ochranu  stavby na stavebních parcelách 7/1,  7/2 a zahrada na p.č. 8/1. Navazující parcela 298/1 do památkové ochrany nepatří. Toto bylo v textové části opraveno.

Text: včetně zahrady č. p.298/1se z textové části opatření obecné povahy a odůvodnění vypouští a nahrazuje se textem: včetně zahrady č.p.8/1

V grafické části – koordinační výkres – bude zakreslen areál usedlosti č.popisné 26 včetně parcely č. 8/1 (zahrada).  Na doporučení stavebního úřadu Mladá Boleslav budou plochy památkové ochrany barevně vyšrafovány.

Schvalování staveb v zastavěném území obce je v kompetenci příslušného Stavebního úřadu. Stavební úřad při povolování a umisťování staveb vychází z podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, které stanovil schválený územní plán.

Tyto podmínky (regulativy) pro plochy s rozdílným způsobem využití se změnou č.2 ÚP Bukovno neměnily a zůstávají dle schváleného ÚP.

Regulativy funkčního využití jsou stanoveny dle rozsahu a obsahu, který odpovídá současnému/stávajícímu způsobu využití daných pozemků a toto využití je plně v souladu s pravomocně vydanými správními rozhodnutími pro stavby na nich umístěné.

2/ K veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Bukovno podal dne 17. 10. 2018 pod č.j. ŽP-336.2-51498/2018 připomínku odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav, kde požadují:

a) Nesouhlasí s likvidací dešťových vod prostřednictvím stávající dešťové kanalizace. Musí být řešeno přednostně vsakováním, pouze v případě nevhodných geologických podmínek retencí s řízeným odvodem do vod povrchových. Poslední možností (řádně zdůvodněnou) je regulované vypouštění do kanalizace.

Vyhodnocení: Připomínka je zohledněna.

Odůvodnění: text připomínky byl zapracován do textové části Odůvodnění do kapitoly Komplexní zdůvodnění řešení.

b) buď umístit parkoviště na plochách veřejné zeleně na p.č. 181/1,2, 181/5 (což územní plán umožňuje jako plochy pro související dopravní infrastrukturu) nebo navrhnout odpovídající parkovací plochu na p.č.180/4 k trvalému odnětí.

Vyhodnocení: Připomínka je zohledněna.

Odůvodnění: Část p.č. 180/4 je v současné době využívaná jako parkoviště pro hřbitov, nejsou zde žádné stromy. Pozemek je ve vlastnictví obce. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o legalizaci stávajícího stavu, bude do opatření obecné povahy doplněn ke změně 2/5 text:

V rámci změny 2/5 bude legalizována stávající parkovací plocha naproti hřbitovu na p.č. 180/4 (lesní pozemek) jako plocha dopravní infrastruktury (DS) a navržena k trvalému odnětí.

Do odůvodnění bude doplněn bod 4d), odstavec Pozemky určené k plnění funkce lesa text:

Zábor lesního pozemku p.č. 180/4 – 250 m2

Poučení

Proti změně č.2 územního plánu Bukovno vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( §173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

Obsah odůvodnění:

1. Postup pořízení územního plánu ..................................................................................... 2

2. Výsledek přezkoumání územního plánu - §53, odst. 4 SZ.................................................... 3

2a) soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem          3

2b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území........................................................................................................ 3

2c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů..................................... 6

2d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení.................... 6

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5a) až 5f) stavebního zákona........................................... 7

3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odstavce 4 stavebního zákona.................. 7

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ......................................................................................................... 7

3c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 .................................................................. 7

3d) Stanovisko, jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky  nebo podmínky zohledněny nebyly..................................................................................................................................... 7

3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ......................................................................... 7

3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.       11

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., část II odst. 1a) až 1d)............................. 11

4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území........................ 11

4b)  Vyhodnocení splnění zadání ...................................................................................... 12

4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR (§43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení .      12

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.       12

5. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění .............. 13

6. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu ........................................ 13

ÚZEMNÍ PLÁN BUKOVNO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 

Zadavatel: Obec Bukovno

Určený zastupitel: Petr Holman – starosta obce

Zpracovatel:                 

Ing. arch. Eva Sommerová

Gagarinova 1083/33

Praha 6 – Suchdol 165 00

autorizační osvědčení č. 01 572

Číslo zakázky: 02 - 2017

Ukončení zpracování: 11/2018

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚPD

Orgán, který vydal poslední změnu ÚP - Zastupitelstvo obce Bukovno

Pořadové číslo: 2

poslední změny

Datum nabytí účinnosti poslední změny

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby

pořizovatele Otisk úředního razítka

Petr Holman

Starosta obce Bukovno

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán obce řeší celé správní území obce Bukovno. Zastavěné území  je aktualizováno dle nového katastrálního operátu ke dni 1.11. 2017

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Změnou č.2 se základní koncepce rozvoje obce nemění. Změnou č. 2 je územní plán Bukovno zapracován do nového katastrálního operátu, jsou aktualizovány hranice současně zastavěného území a zastavitelného území. V grafické části – hlavní a koordinační výkres – jsou na základě katastrální mapy vyznačeny hlavní, místní účelové komunikace (polní, lesní cesty) vlastní grafickou značkou.

Kapacita zastavitelného území se změnou č. 2 nemění. Hranice zástavby v lokalitě Z1 jsou opraveny podle nového katastrálního operátu, počet RD se nemění. Obytná lokalita Z9 je zvětšena, ale jako kompenzace se zmenšuje obytná plocha v lokalitách Z10, Z11, Z12.

Územní plán obce Bukovno zohledňuje republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán Bukovno vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území.

Z hlediska ochrany přírody je zajištěna návaznost prvků ÚSES s okolními obcemi.

Dle Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR 2008 Mikroregion Mladoboleslavsko včetně obce Bukovno leží v rozvojové ose OS3 Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko. Obec Bukovno se nachází na severozápadním okraji této osy.

Z Aktualizace č.1 PÚR ČR, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015, vyplývají pro území obce tyto obecně platné požadavky:

V souladu s č. 14 Aktualizace č.1 PÚR ČR 2008 (ochrana civilizačních a kulturních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví) jsou navrženy zastavitelné plochy v prolukách mezi zastavěným územím, podél hlavní komunikační osy bez výrazných zásahů do volné krajiny.

Komplexně je řešen rozvoj bytové výstavby (lokalita Z1-Z12,Z16,Z17, ZM1/Z1), podnikatelských aktivit (výroba drobná a zemědělská, lokalita Z14, ZM1/Z2, ZM1/P2), občanské vybavenosti (občanská vybavenost – ZM1/P1, ZM1/P3, sportovní aktivity- lokalita Z13), technické infrastruktury (návrh nové kanalizace v obci Líny) - čl. 16 PÚR.

Je navrženo 5 ploch přestavby:  P1 na jihovýchodním okraji obce – pro výstavbu rodinných domů a plocha P2 ve střední části obce v části zemědělské farmy. Tato plocha původně využívána pro živočišnou výrobu z důvodu svého umístění v těsné blízkosti centra obce a obytné zástavby byla převedena do přestavbové plochy s funkčním využitím pro drobnou výrobu a skladování (čl. 19 PÚR ČR).

Dále jsou vymezeny plochy ZM1/P1 a 3 pro občanskou vybavenost, plocha ZM1/P2 pro výrobu a skladování – drobná výroba.

 Ze  Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), které byly vydány 19. 12. 2011 byly do Územního plánu Bukovno převzaty požadavky:

a) trasa nové linky 400kV umístěné na společné stožáry se zrekonstruovanou linkou 220kV v úseku trasy z rozvodny Bezděčín do rozvodny Čechy střed

b) limity využití území

-  ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K32/MH

c) plochy nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability -     NRBK K32/MH - vymezené plochy trasy nadregionálního biokoridoru (stav i záměr)

 Území obce Bukovno leží mimo rozvojovou osu OS3 a není zařazeno do žádné rozvojové ani specifické oblasti.  Typické pro území jsou polní krajiny.

Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve správním území obce. Navržené plochy pro bydlení navazují na stávající zástavbu obce a umožňují rozvoj obce v delším časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu.

V oblasti výroby jsou vymezeny nové rozvojové plochy pro drobnou výrobu, v území se předpokládá vznik menších provozoven řemeslné výroby a služeb výrobního charakteru, které lze umisťovat do ploch bydlení venkovského typu.

Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny samostatné plochy, výstavba menších komerčních objektů občanské vybavenosti je přípustná v obytných plochách.

Závěrem lze konstatovat, že v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá využití všech navržených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umožňuje výstavbu v různých místech obce.

V řešeném území jsou evidovány kulturní nemovité památky, které jsou respektovány a nebudou dotčeny navrženým řešením.

Přehled  změn č.2 zapracovaných do ÚP:

ZM 2/1 – oprava hranice zastavitelného území v obytné lokalitě Z1 dle nového katastrálního operátu

ZM 2/2 – vymezení plochy pro zahradu

ZM 2/3 – zvětšení obytné lokality Z9

ZM 2/4 – zmenšení obytné lokality Z10, 11, 12

ZM 2/5 – vymezení plochy pro veřejnou zeleň u hřbitova

ZM 2/6 – vymezení plochy technické infrastruktury pro ČOV

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- TELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Územní plán obce řeší celé správní území obce Bukovno zahrnující katastrální území Bukovno a Líny o výměře 1504 ha.

Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území.

Vymezení zastavitelných ploch :

 Plocha

Popis plochy

Z1

Plocha se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území obce Bukovno, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci, která bude upravena a rozšířena. Severním krajem území prochází vrchní vedení VN, které je nutno respektovat včetně OP. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů. Změnou č. 2/1 je upravena hranice obytné lokality Z1 dle nového katastrálního operátu. Byla zde provedena parcelace pro 6 RD, jejíž hranice nebyly v souladu se schváleným územním plánem.

Obytná lokalita Z1 sestává podle nového katastrálního operátu z těchto parcel:

Parcela č. 953/3, 4, 5, 6, 8, 18, 19. Jedná se o zvětšení lokality dle nové katastrální mapy o cca 2000 m2. Počet RD se nezvyšuje.

Z2

Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III.třídy. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.

Z3

Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III.třídy. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy jedním společným sjezdem. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.

Z4

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji zastavěného území obce Bukovno u vodojemu. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci jedním společným sjezdem. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.  Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu.

Z5

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi zástavbou. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Plocha je dotčena trasou vrchního vedení VN, u kterého je nutno respektovat, případně trasu VN přeložit. Po západní hranici lokality je vymezena izolační a ochranná zeleň.

Z6

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi zástavbou. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Jižní a východní okraj území je dotčen ochranným pásmem vrchního vedení VN. Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu

Z7

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi železnicí a místní komunikací. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Plocha je dotčena ochranným pásmem dráhy, které je nutno respektovat.

Podmínka využití území: Lokalita je podmíněně vhodná pro bytovou výstavbu (resp. rozšíření sportovního areálu) a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka.  

 

Z8

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III. třídy směrem na Líny. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy jedním společným sjezdem.Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.  Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu

Z9

Plocha se nachází na severozápadním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III. třídy směrem na Líny. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy jedním společným sjezdem. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Změnou č. 2/3 se vymezuje rozšíření obytné plochy na větší část sousední parcely č. 1065. Menší část je navržena jako plocha pro zahradu. Celá p. č. 1065 má výměru 10 278 m2. V lokalitě Z9 bude respektováno OP lesa (50m) – obytná zástavba bude 30 m od hranice lesa. Jako kompenzace za rozšíření lokality Z9 se změnou č. 2/4 zmenšují lokality Z10, Z11, Z12.

 

Z10

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji zastavěného území části obce Líny.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Plocha je dotčena trasou vrchního vedení VN, které je nutno respektovat. Jižní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy, v tomto OP dráhy nebudou situovány objekty pro bydlení. Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP. Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu.

Lokalita je podmíněně vhodná pro obytnou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka. Změnou 2/4 se zmenšuje lokalita Z10 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min.30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím je navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

 

Z11

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území části obce Líny ve střední části obce.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Jižní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy, v tomto OP dráhy nebudou situovány objekty pro bydlení. Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP.

Lokalita je podmíněně vhodná pro obytnou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka. Změnou 2/4 se  zmenšuje lokalita Z11 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min.30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím je navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

 

Z12

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území části obce Líny ve střední části obce.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Jižní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy, v tomto OP dráhy nebudou situovány objekty pro bydlení. Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP.

Lokalita je podmíněně vhodná pro obytnou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka. Změnou 2/4 se zmenšuje lokalita Z 12 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min. 30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím je navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

 

Z13

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi zástavbou a sportovním areálem.  Vymezena je pro rozšíření sportovního areálu. Západní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy.  Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP.

Podmínka využití území: Lokalita je podmíněně vhodná pro bytovou výstavbu (resp. rozšíření sportovního areálu) a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka.  

 

Z14

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území Bukovna při vjezdu do výrobního areálu. Plocha je vymezena jako území smíšené obytné venkovské. Západní a jižní okraj plochy je dotčen ochranným pásmem VN 35kV. Plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.

Z15

Zrušena

Z16

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území části obce Líny.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. 

Z17

Plocha se nachází na severním okraji zastavěného území obce Bukovno.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na stávající komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Požaduje se respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN.

ZM1/1

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce Bukovno, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů.

Plocha je dotčena ochranným pásmem dráhy, které je nutno respektovat.

Podmínka využití území: Lokalita je podmíněně vhodná pro bytovou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka

ZM1/Z2

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území části obce Líny.  Vymezena je pro výrobu a skladování – drobná výroba. Plocha bude napojena na stávající areál při komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. 

ZM1/Z3

Plocha pro stavbu cyklistické stezky spojující obec Bukovno s části Líny. Cyklostezka vede podél pravé strany silnice II/259.

ZM1/Z4

Plocha pro stavbu místní komunikace spojující zemědělský areál se stávající komunikaci. Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území Bukovna.

 

Plochy přestavby změna č. 2 nemění

Plochy přestavby jsou navrženy tyto (řešila změna č.1):

P1 - plocha se nachází na jihovýchodním okraji obce Bukovno při silnici III.třídy.  Plocha je vymezena pro výstavbu rodinných domů ve vazbě na plochu Z3.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy společným sjezdem s lokalitou Z3. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

P2 - plocha se nachází ve střední části obce Bukovno v části zemědělské farmy. Plocha je vymezena pro drobnou výrobu a skladování z důvodu nevhodného využívání objektů pro živočišnou výrobu v těsné blízkosti centra obce a obytné zástavby. Plocha bude obsluhována po stávající účelové komunikaci vedoucí mimo náves. Plocha bude oddělena od obytné zástavby izolační a ochrannou zelení o šíři min.10 m.

ZM1/P1 - plocha se nachází v jižní části obce Bukovno při sportovním areálu.  Plocha je vymezena pro občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy novým sjezdem. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

ZM1/P2 - plocha se nachází na západním okraji obce Líny v bývalé ploše zemědělské výroby. Plocha je vymezena pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy stávajícím sjezdem. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

ZM1/P3 - plocha se nachází v jižní části obce Bukovno při sportovním areálu.  Plocha je vymezena pro občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy novým sjezdem. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

Systém sídelní zeleně

V rozvojových plochách budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin.

Změna č. 2/5 navrhuje klasifikovat pozemky v okolí hřbitova jako plochy pro veřejnou zeleň. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce – p. č. 181/1,2, 181/5. Tato změna umožní variabilní využití pozemků. Parcela č.181/4 je plocha pro TI (telekomunikace) V rámci změny 2/5 bude legalizována stávající parkovací plocha naproti hřbitovu na p.č. 180/4 (lesní pozemek) jako plocha dopravní infrastruktury (DS) a navržena k trvalému odnětí.

Zeleň soukromá - zahrady

 • Změna č. 2/2 - změna kultury z orné půdy na zahradu na parcele č. 142/1. Pole zasahuje do intravilánu obce Bukovno, špatně se obhospodařuje. Pro plochu s funkcí zahrady jsou navrženy nové regulativy – zeleň soukromá s kódem ZS. V původním ÚP Bukovno před změnou č.2 se plochy zahrad nevyskytovaly a regulativ pro zeleň soukromou nebyl. Je stanoven nový regulativ. Plochy pro zahrady jsou navrženy v nezastavitelném území v lokalitách Z10, 11, 12 podél železniční trati v jejím minimálním ochranném pásmu 30 m, v lokalitě Z9 jsou zahrady v OP lesa – hranice zastavitelného území bude 30 od hranice lesa.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

D.1. Doprava

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, železniční, cyklistická a pěší.

Doprava silniční

Nové lokality budou napojeny na stávající místní komunikace a silnice II. a III. třídy. Stávající zemědělský areál severozápadně od návsi je nutno dopravně obsluhovat po stávající účelové komunikaci mimo náves. Podmínkou realizace výstavby v nových lokalitách je vybudování účelové komunikace, která bude v budoucnu součástí místních komunikací.

Navržena je cyklostezka (ZM1/Z3) mezi obcí Bukovno a Líny po pravé straně silnice II/259 a místní komunikace (ZM1/Z4) spojující zemědělský areál a silnici II/258.

Hromadná doprava

Hromadná doprava osob bude i nadále zajišťována autobusovými linkami. S ohledem na zátěž komunikační sítě a četnost linek není nutno řešit zastávkový záliv mimo vozovku pro linkové autobusy.

D.2. Vodní hospodářství

D.2.1. Zásobování vodou

V obci je místní vodovodní řad, zásobovaný z místních zdrojů.

Obytné lokality lze napojit na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů či přípojkami. Stávající vodovod nelze použít jako požární, obec musí mít zajištěnou požární vodu z jiných zdrojů – např. požárních nádrží, vodních ploch.

D.2.2.  Kanalizace

Nové zastavitelné plochy budou napojeny na veřejnou kanalizaci v obci Bukovno, případně budou kanalizační řady prodlouženy. V části obce Líny je navržena nová oddílná kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizaci na východním okraji části obce Líny.

Dešťové vody ze střech nové výstavby a komunikací budou přednostně zasakovány.

Změna č. 2/6 navrhla klasifikovat parcelu č. 1097/2, na které se nachází stavba ČOV jako plochu pro technickou infrastrukturu (TI). V případě potřeby je přípustné rozšířit plochu TI na sousední parcely (č.1097/1 a 1101/2). Pozemky jsou ve vlastnictví obce. Nutný souhlas odboru životního prostředí magistrátu města Mladá Boleslav.

D.3. Elektrorozvody

Navržena je trasa nové linky 400kV umístěná na společné stožáry se zrekonstruovanou linkou 220kV v úseku trasy z rozvodny Bezděčín do rozvodny Čechy střed.

Zajištění dodávky el. energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a zvýšení příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů. Při umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem.

Způsob řešení zásobování elektrickou energií jednotlivých lokalit bude v rámci ÚS nebo konkrétního projektového řešení konzultován s oddělením rozvoje sítí Mladá Boleslav.

D.4. Telekomunikace, radiokomunikace

Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní vedení. Z důvodu vyhrazení místa pro položení telekomunikačních kabelů upozorňujeme na dodržování příslušných norem.

D.5. Zásobování teplem a plynem

Obec není plynofikována a s plynofikací se neuvažuje.

D. 6. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady se řídí v obci Bukovno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství

Výrazný rozvoj občanské vybavenosti v území se nepředpokládá. Objekty občanského vybavení související s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Pro občanskou vybavenost – veřejnou jsou vymezeny dvě lokality v návaznosti na sportovní areál.     

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných plocha v rozsahu daném příslušnými vyhláškami.

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ  LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Do řešeného území zasahují prvky  nadregionálního,  regionálního a lokálního ÚSES:

Dle ÚTP Regionálního a nadregionálního ÚSES ČR prochází okrajem řešeného území trasa NK 32 včetně osy NK 32 a ochranného pásma. Územním plánem jsou upřesněny lokální prvky ÚSES navržené Okresním generelem ÚSES Mladá Boleslav ( Ing. Morávková 2001):   LBC 117, LBC 160, LBC 162, LBC 163, LBC 164, LBC 165, LBC 166, LBC 167, LBK 97, LBK 98, LBK 128, LBK 129, LBK 130, LBK 133, LBK 134, LBK 135, LBK 136, LBK 137, LBK 138, LBK 177

Biocentra a biokoridory jsou zařazeny do Přírodních ploch nezastavěného území – NP.

Návrh ÚSES je podkladem pro zpracování komplexních pozemkových úprav a lesních hospodářských plánů.

V zájmovém území nejsou evidovány Evropsky významné lokality. Zájmové území není součástí ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb.

Ochrana před povodněmi

V řešeném území není nutno navrhovat ochranu před povodněmi. V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v toku.

Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje

V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území, dobývací prostory, ložiska výhradní plochy, přírodní lázeňské zdroje.

Kulturní a archeologické památky

V řešeném jsou evidovány tyto kulturní památky:

 • Zemědělská usedlost čp. 24, st. p. č. 33/1, 33/2, parc. č. 88/1, 88/2  č. rejstříku 51364/2-4448.
 • Socha Panny Marie, parc. č. 1163/2, č. rejstříku 22494/2-1526
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého, st. P. č. 1, parc. č. 51, 1163/1, č. rejstříku 46751/2-1525
 • Venkovská usedlost čp. 26 (st.p. 7/1,7/2), č. rejstříku 30005/2-1624, včetně zahrady p.č. 8/1

Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle zákona o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i.

Rekreace a sport

Pro sport je navržena plocha Z13 jako rozšíření stávajícího sportovního areálu.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ  (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ,

 • Základní společné zásady pro využití ploch:
 1. Podmínkou pro realizaci staveb občanských a výrobních je povinné napojení na splaškovou kanalizaci a vodovod. Obecně musí být veřejný vodovod a kanalizace navrženy na pozemcích (komunikacích) obce, které budou trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby, se zajištěným přístupem i pro těžkou mechanizaci. Pokud bude vedení uloženo v soukromých pozemcích, budou tyto pozemky také volně přístupné v rozsahu ochranného pásma, ale v tomto případě bude zřízeno právo věcného břemene ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.
 2. Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků musí zůstat vždy volný neoplocený pruh šířky 6m podél toku z každé strany.
 3. Opatření na dosažení hodnot hygienických limitů hluku pro plochy bydlení, rekreace a sportu v ochranných pásmech silnice III. třídy zajišťuje a hradí vždy stavebník. V dalších stupních projektové dokumentace (DUR, DSP) musí být prokázáno nepřekročení maximální hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb.
 4. V celém řešeném území není povolena žádná nová výstavba zařízení (věž, stožár) pro radioreléové systémy a sítě mobilních operátorů.
 5. Vzhledem k zachovalému krajinnému rázu území se nepovolují žádné velkoplošné zdroje elektrické energie typu fotovoltaických elektráren. Připouštějí se alternativní způsoby využití sluneční a zemní energie pro rodinné domy a ostatní stavby v rámci vlastního pozemku.
 6. Oplocení v krajině je povoleno jako stavba dočasná, nesmí bránit prostupnosti krajiny.
 • Plochy s rozdílným způsobem využití:

a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské

Zahrnují zejména pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Přípustné:

bydlení v samostatně stojících rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, garáže jednotlivé

stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu, ubytovací, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální péče, kulturní místního významu)

stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům vymezené plochy a souvisejícím stavbám a zařízení

dětská hřiště, veřejná zeleň

stavby pro rodinnou rekreaci

Nepřípustné:

řadové rodinné domy, bytové domy

stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby

čerpací stanice pohonných hmot

hromadné a řadové garáže

Podmíněně přípustné:

stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

stavby pro drobnou podnikatelskou činnost, stavby pro zemědělskou rostlinnou výrobu a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu sloužící pouze pro osobní spotřebu majitele, související drobné stavby pro skladování zemědělských výrobků, strojů, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Prostorové uspořádání:

výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

minimální velkost stavebních pozemků – 700 m2 -  platí pro nově navrhované plochy, velikost parcel při dělení pozemků v současně zastavěném území bude posuzována individuálně.

výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

b) SV – smíšené obytné venkovské  

Zahrnuje zejména plochy pro bydlení v rodinných domech, stavby drobné a řemeslné výroby, plochy veřejné a komerční občanské vybavenosti - sloužící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny;

Přípustné:

bydlení v rodinných domech, garáže jednotlivé

stavby a zařízení pro administrativu, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, zdravotní služby, služby nevýrobního charakteru

stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a ochranná

stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

služební byty správců a majitelů zařízení

stavby pro drobnou podnikatelskou činnost, stavby pro zemědělskou rostlinnou výrobu a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu sloužící pouze pro osobní spotřebu majitele, související drobné stavby pro skladování zemědělských výrobků, strojů

Nepřípustné:

stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby

hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot

stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspořádání:

výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

koeficient zastavění pozemků – 40 %, minimální velkost stavebních pozemků – 700 m2 - platí pro nově navrhované plochy, velikost parcel při dělení pozemků v současně zastavěném území bude posuzována individuálně.

výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

c) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Zahrnuje zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící zejména pro veřejnou správu, vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, maloobchod, ubytování, stravování, kulturu. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.

Přípustné:

stavby a zařízení pro maloobchod, veřejnou správu, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání, kulturu

stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a ochranná

služební byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot

stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspořádání:

výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

koeficient zastavění pozemků – 50 %

výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

d) OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a sport

Přípustné:

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

 

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 40%

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

 

e) OH – občanské vybavení - hřbitovy

Zahrnují plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

 

Přípustné:

- hřbitovy

- plochy veřejné zeleně

související dopravní plochy a technická infrastruktura

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

 

f) RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací

 

Přípustné:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- byty správců, majitelů zařízení

 

Podmíněně přípustné:

- stavby a zařízení pro sport, stavby ubytovacích zařízení (penziony), veřejná prostranství, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreačních luk a pozemků související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke snížení kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami

 

Nepřípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby bytových a rodinných domů

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stravování, služby, vědu a výzkum

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 15 %

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

g) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu zaměřenou na zahradnictví

Přípustné:

- stavby pro zemědělskou výrobu, skladování zemědělských výrobků, strojů

- stavby pro lehkou nerušící výrobu, drobnou výrobu, skladování

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení, správní objekty

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní funkcí plochy

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu

- stavby pro průmyslovou výrobu

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemků – 40%

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

h) VD - výroba a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba

Zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní důsledky nepřesahují hranice areálů

Přípustné:

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, skladování, stavby pro servis a opravny

- správní objekty, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

- zeleň veřejná a ochranná

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemků – max.50%

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

ch) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě

Zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.

Přípustné využití:

inženýrské sítě a zařízení

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby přípustné

Prostorové uspořádání

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

i) PV – veřejná prostranství

Zahrnuje plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba samostatně je vymezit; mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně

 

Přípustné:

- místní komunikace, cesty, chodníky, odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů

- zpevněná veřejná prostranství, plochy veřejné

- technická infrastruktura

- sportovní plochy, dětská hřiště

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

j) ZO – zeleň ochranná a izolační

Zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu, zemědělské výroby, dopravních staveb

 

Přípustné:

- ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy)

- izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

k) ZV – zeleň na veřejných prostranstvích

Zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně veřejně přístupné, pozemků související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejné zeleně

 

 Přípustné:

 - přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy

 - hřbitovy, ochranná, izolační zeleň

 - přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

 

Nepřípustné:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní péči, sociální služby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby pro výrobu, skladování

l) DS - dopravní infrastruktura – silniční

Zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací,  včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

 

Přípustné:

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně

- technická infrastruktura

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

 

m) DZ dopravní infrastruktura – železniční 

 Zahrnuje pozemky staveb a zařízení drážní dopravy

 

Přípustné:

- železnice, železniční zastávky, nádraží, odstavné a parkovací plochy sloužící železniční dopravě

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně

- technická infrastruktura

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

n) NZ - plochy zemědělské

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

 

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv a rostlinných produktů a výrobků, stavby pro dočasný chov zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) kromě zalesnění jen dle ÚSES

- stavby a zařízení technické vybavenosti

 

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadů

 

Podmíněně přípustné:

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ

-zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech 

 

o) NP - plochy přírodní

zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury

 

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES

 

Nepřípustné:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

 

Podmíněně přípustné:

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav

- zalesnění pozemků

- veřejná dopravní a technická infrastruktura

 

p) NL- plochy lesní

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

 

Přípustné:

- lesní plochy

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- stavby a zařízení technické vybavenosti související s lesním hospodářstvím

 

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

 

Podmíněně přípustné:

- dopravní a technická infrastruktura

 

q) W - plochy vodní a vodohospodářské

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

 

Přípustné:

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES

 

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

 

r) ZS - plochy zeleně soukromé (sady, zahrady)

Zahrnují plochy soukromé zeleně

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

 • Zemědělský půdní fond – zahrady, sady
 • zeleň okrasná a užitková

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

 

Pravidla pro uspořádání území:

Pěstování plodin a zvířat v rozsahu samozásobení. Zahrady mohou být oploceny.

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

 

Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo dle § 170 zákona 183/2006 Sb.

 

 • Veřejně prospěšné stavby  

 

Nadřazené veřejně prospěšné stavby podle Zásad územního rozvoje pro Středočeský kraj

WT1 – nová linka 400 kV v k.ú. Bukovno

 

 

Veřejně prospěšné stavby  na k.ú. Bukovno a Líny

 

WD1 – cyklostezka v k.ú. Bukovno

WD2 – místní komunikace v k.ú. Bukovno

 

 • Veřejně prospěšná opatření  na k.ú. Bukovno a Líny

V rámci veřejně prospěšných opatření jsou navržena opatření k založení prvků územního systému ekologické stability:

 

WU1 – založení LK 130 v k.ú. Líny

WU2 – založení LC 162 v k.ú. Líny

WU3 – založení LK 129 v k.ú. Líny a v k.ú. Bukovno

WU4 – založení LK 133 v k.ú. Bukovno

WU5 – založení LC 166 v k.ú. Bukovno

WU6 – založení LK 134 v k.ú. Bukovno

WU7 – založení LC 165 v k.ú. Bukovno

WU8 – založení LK 135 v k.ú. Bukovno

WU9 – založení LC 164 v k.ú. Bukovno

WU10 – založení LK 136 v k.ú. Bukovno

WU11 – založení LC 163 v k.ú. Líny

 

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné. Plochy pro asanaci nejsou navrženy.

 

 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

Nejsou vymezeny.

 

CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

 

Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejího využití územní studií, územní studie prověří architektonické a urbanistické řešení ploch ve vztahu k okolní zástavbě, prověří základní dopravní vztahy, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury.

Územní studie bude pořízena, schválena a vložena do evidence do 4 let od doby vydání územního plánu.

 

Lokalita Z4 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Lokalita Z6 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Lokalita Z8 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Lokalita Z10 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Na základě vyhlášky 269/2009 Sb. článek I, odstavec 2, budou v těchto lokalitách řešena veřejná prostranství.

 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

 

V návrhu územního plánu nejsou navrženy žádné územní rezervy.

 

J. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

 

V návrhu územního plánu není stanoveno pořadí změn v území.

 

K. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODT. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

 

V návrhu územního plánu nejsou stanovena kompenzační opatření.

 

L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI – úplné znění po změně č.2

A. Textová část :                                                                                        

Opatření obecné povahy     23 A4 

B. Grafická část , měřítko 1 : 5000

Opatření obecné povahy:

1.  Výkres základního členění území A1a – formát A0

     Výkres základního členění území A1b – formát A3                                 

2.  Hlavní výkres A2a – formát A0

     Hlavní výkres A2b – formát A3                                                    

3.  Hlavní výkres - vodní hospodářství            A3a – formát A0

     Hlavní výkres - vodní hospodářství            A3b – formát A3

4.  Hlavní výkres - elektro, plyn, spoje            A4a – formát A0

     Hlavní výkres - elektro, plyn, spoje            A4b – formát A3       

5.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací A5a – formát A0

     Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací A5b – formát A3

 

Odůvodnění:

6.  Koordinační výkres B6a – formát A0                               

     Koordinační výkres B6b – formát A3                               

7.  Zábory ZPF  B7a – formát A0

     Zábory ZPF B7b – formát A3

 Textová část územního plánu - obsah                                                          str.

A. Vymezení zastavěného území............................................................................. 2

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot........... 2

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně      4

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování....... 8

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost kraji, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.         9

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)............................................................................................................................... 11

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ……………………………   …………...20

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona.................................................................................................................... 20   

CH. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti        21

I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho ověření     21                                        ...................................................................................................................................

J. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)...................................................... 21        

K. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona....... 21        

L. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 22

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – SROVNÁVACÍ TEXT

poznámka:                                                                                                                   

Nové skutečnosti jsou v textu vyznačeny červeně, proloženě. Rušený text je škrtnutý

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán obce řeší celé správní území obce Bukovno. Zastavěné území je vymezeno ke dni 30.9.2015. aktualizováno dle nového katastrálního operátu ke dni 1.11. 2017

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Změnou č.2 se základní koncepce rozvoje obce nemění. Změnou č. 2 je územní plán Bukovno zapracován do nového katastrálního operátu, jsou aktualizovány hranice současně zastavěného území a zastavitelného území. V grafické části – hlavní a koordinační výkres – jsou na základě katastrální mapy vyznačeny hlavní, místní účelové komunikace (polní, lesní cesty) vlastní grafickou značkou.

Kapacita zastavitelného území se změnou č. 2 nemění. Hranice zástavby v lokalitě Z1 jsou opraveny podle nového katastrálního operátu, počet RD se nemění. Obytná lokalita Z9 je zvětšena, ale jako kompenzace se zmenšuje obytná plocha v lokalitách Z10, Z11, Z12.

Územní plán obce Bukovno zohledňuje republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán Bukovno vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území.

Z hlediska ochrany přírody je zajištěna návaznost prvků ÚSES s okolními obcemi.

Dle Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR 2008 Mikroregion Mladoboleslavsko včetně obce Bukovno leží v rozvojové ose OS3 Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko. Obec Bukovno se nachází na severozápadním okraji této osy. 

Z Aktualizace č.1 PÚR ČR, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015, vyplývají pro území obce tyto obecně platné požadavky:

V souladu s č. 14 Aktualizace č.1 PÚR ČR 2008 (ochrana civilizačních a kulturních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví) jsou navrženy zastavitelné plochy v prolukách mezi zastavěným územím, podél hlavní komunikační osy bez výrazných zásahů do volné krajiny.

 

Komplexně je řešen rozvoj bytové výstavby (lokalita Z1-Z12,Z16,Z17, ZM1/Z1), podnikatelských aktivit (výroba drobná a zemědělská, lokalita Z14, ZM1/Z2, ZM1/P2), občanské vybavenosti  (občanská vybavenost – ZM1/P1, ZM1/P3, sportovní aktivity- lokalita Z13), technické infrastruktury (návrh nové kanalizace v obci Líny) - čl. 16 PÚR.

Je navrženo 5 ploch přestavby:  P1 na jihovýchodním okraji obce – pro výstavbu rodinných domů a plocha P2 ve střední části obce v části zemědělské farmy. Tato plocha původně využívána pro živočišnou výrobu z důvodu svého umístění v těsné blízkosti centra obce a obytné zástavby byla převedena do přestavbové plochy s funkčním využitím pro drobnou výrobu a skladování (čl. 19 PÚR ČR).

 

Dále jsou vymezeny plochy ZM1/P1 a 3 pro občanskou vybavenost, plocha ZM1/P2 pro výrobu a skladování – drobná výroba.

 Ze  Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), které byly vydány 19. 12. 2011 byly do Územního plánu Bukovno převzaty požadavky:

a) trasa nové linky 400kV umístěné na společné stožáry se zrekonstruovanou linkou 220kV v úseku trasy z rozvodny Bezděčín do rozvodny Čechy střed.

b) limity využití území

-  ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K32/MH

c) plochy nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability -     NRBK K32/MH - vymezené plochy trasy nadregionálního biokoridoru ( stav i záměr )

Území obce Bukovno leží mimo rozvojovou osu OS3 a není zařazeno do žádné rozvojové ani specifické oblasti.  Typické pro území jsou polní krajiny.

Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve správním území obce. Navržené plochy pro bydlení navazují na stávající zástavbu obce a umožňují rozvoj obce v delším časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu.

V oblasti výroby jsou vymezeny nové rozvojové plochy pro drobnou výrobu, v území se předpokládá vznik menších provozoven řemeslné výroby a služeb výrobního charakteru, které lze umisťovat do ploch bydlení venkovského typu.

Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny samostatné plochy, výstavba menších komerčních objektů občanské vybavenosti je přípustná v obytných plochách.

Závěrem lze konstatovat, že v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá využití všech navržených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umožňuje výstavbu v různých místech obce.

V řešeném území jsou evidovány kulturní nemovité památky, které jsou respektovány a nebudou dotčeny navrženým řešením.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- TELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Územní plán obce řeší celé správní území obce Bukovno zahrnující katastrální území Bukovno a Líny o výměře 1504 ha.

Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území.

Vymezení zastavitelných ploch :

 Plocha

Popis plochy

Z1

Plocha se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území obce Bukovno, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci, která bude upravena a rozšířena. Severním krajem území prochází vrchní vedení VN, které je nutno respektovat včetně OP. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů. Změnou č. 2/1 bude upravena hranice obytné lokality Z1 dle nového katastrálního operátu. Byla zde provedena parcelace pro 6 RD, jejíž hranice nejsou v souladu se schváleným územním plánem.

Obytná lokalita Z1 sestává podle nového katastrálního operátu z těchto parcel:

Parcela č. 953/3, 4, 5, 6, 8, 18, 19. Jedná se o zvětšení lokality dle nové katastrální mapy o cca 2000 m2. Počet RD se nezvyšuje.

Z2

Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III.třídy. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.

Z3

Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III.třídy. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy jedním společným sjezdem. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.

Z4

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji zastavěného území obce Bukovno u vodojemu. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci jedním společným sjezdem. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.  Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu.

Z5

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi zástavbou. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Plocha je dotčena trasou vrchního vedení VN, u kterého je nutno respektovat, případně trasu VN přeložit. Po západní hranici lokality je vymezena izolační a ochranná zeleň.

Z6

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi zástavbou. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Jižní a východní okraj území je dotčen ochranným pásmem vrchního vedení VN. Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu

Z7

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi železnicí a místní komunikací. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Plocha je dotčena ochranným pásmem dráhy, které je nutno respektovat.

Podmínka využití území: Lokalita je podmíněně vhodná pro bytovou výstavbu (resp. rozšíření sportovního areálu) a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka.  

 

Z8

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III. třídy směrem na Líny. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy jedním společným sjezdem.Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.  Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu

Z9

Plocha se nachází na severozápadním okraji zastavěného území obce Bukovno při silnici III. třídy směrem na Líny. Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na silnici III.třídy jedním společným sjezdem. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Změnou č. 2/3 se navrhuje rozšíření obytné plochy na větší část sousední parcely č. 1065. Menší část je navržena jako plocha pro zahradu. Celá p. č. 1065 má výměru 10 278 m2. V lokalitě Z9 bude respektováno OP lesa (50m) – obytná zástavba bude 30 m od hranice lesa. Jako kompenzace za rozšíření lokality Z9 se změnou č. 2/4 navrhuje zmenšit lokality Z10, Z11, Z12.

 

Z10

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji zastavěného území části obce Líny.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Plocha je dotčena trasou vrchního vedení VN, které je nutno respektovat. Jižní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy, v tomto OP dráhy nebudou situovány objekty pro bydlení. Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP. Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu.

Lokalita je podmíněně vhodná pro obytnou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka. Změnou 2/4 se navrhuje zmenšení lokality Z10 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min.30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím bude navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

 

Z11

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území části obce Líny ve střední části obce.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Jižní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy, v tomto OP dráhy nebudou situovány objekty pro bydlení. Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP.

Lokalita je podmíněně vhodná pro obytnou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka. Změnou 2/4 se navrhuje zmenšení lokality Z11 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min.30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím bude navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

 

Z12

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území části obce Líny ve střední části obce.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Jižní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy, v tomto OP dráhy nebudou situovány objekty pro bydlení. Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP.

Lokalita je podmíněně vhodná pro obytnou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka. Změnou 2/4 se navrhuje zmenšení lokality Z 12 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min. 30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím bude navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

 

Z13

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce Bukovno v proluce mezi zástavbou a sportovním areálem.  Vymezena je pro rozšíření sportovního areálu. Západní část plochy je dotčena ochranným pásmem dráhy.  Pro případné umístění staveb do OP dráhy je nutno požádat o výjimku z OP.

Podmínka využití území: Lokalita je podmíněně vhodná pro bytovou výstavbu (resp. rozšíření sportovního areálu) a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka.  

 

Z14

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území Bukovna při vjezdu do výrobního areálu. Plocha je vymezena jako území smíšené obytné venkovské. Západní a jižní okraj plochy je dotčen ochranným pásmem VN 35kV. Plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením.

Z15

Zrušena

Z16

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území části obce Líny.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. 

Z17

Plocha se nachází na severním okraji zastavěného území obce Bukovno.  Vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na stávající komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. Požaduje se respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN.

ZM1/1

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce Bukovno, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů.

Plocha je dotčena ochranným pásmem dráhy, které je nutno respektovat.

Podmínka využití území: Lokalita je podmíněně vhodná pro bytovou výstavbu a nejpozději při územním řízení bude doložena hluková studie, která prokáže, že hluk ze železniční dopravy v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškerá opatření nutná ke splnění hlukových limitů nebudou požadována po správci nebo provozovateli dráhy, budou řešena na náklady stavebníka

ZM1/Z2

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území části obce Líny.  Vymezena je pro výrobu a skladování – drobná výroba. Plocha bude napojena na stávající areál při komunikaci. Plocha bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci jejich prodloužením. 

ZM1/Z3

Plocha pro stavbu cyklistické stezky spojující obec Bukovno s části Líny. Cyklostezka vede podél pravé strany silnice II/259.

ZM1/Z4

Plocha pro stavbu místní komunikace spojující zemědělský areál se stávající komunikaci. Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území Bukovna.

 

Plochy přestavby - změna č.2 nemění

Plochy přestavby jsou navrženy tyto (řešila změna č.1):

 

P1 - plocha se nachází na jihovýchodním okraji obce Bukovno při silnici III.třídy.  Plocha je vymezena pro výstavbu rodinných domů ve vazbě na plochu Z3.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy společným sjezdem s lokalitou Z3. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

 

P2 - plocha se nachází ve střední části obce Bukovno v části zemědělské farmy. Plocha je vymezena pro drobnou výrobu a skladování z důvodu nevhodného využívání objektů pro živočišnou výrobu v těsné blízkosti centra obce a obytné zástavby. Plocha bude obsluhována po stávající účelové komunikaci vedoucí mimo náves. Plocha bude oddělena od obytné zástavby izolační a ochrannou zelení o šíři min.10 m.

 

ZM1/P1 - plocha se nachází v jižní části obce Bukovno při sportovním areálu.  Plocha je vymezena pro občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy novým sjezdem. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

 

ZM1/P2 - plocha se nachází na západním okraji obce Líny v bývalé ploše zemědělské výroby. Plocha je vymezena pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy stávajícím sjezdem. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

 

ZM1/P3 - plocha se nachází v jižní části obce Bukovno při sportovním areálu.  Plocha je vymezena pro občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura.

Plocha bude obsluhována ze silnice III. třídy novým sjezdem. Plocha bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci jejich prodloužením podél silnice III. třídy.

 

Systém sídelní zeleně

 

V rozvojových plochách budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin.

 

Změna č. 2/5 navrhuje klasifikovat pozemky v okolí hřbitova jako plochy pro veřejnou zeleň. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce – p. č. 181/1,2, 181/5. Tato změna umožní variabilní využití pozemků. Parcela č.181/4 je plocha pro TI (telekomunikace) V rámci změny 2/5 bude legalizována stávající parkovací plocha naproti hřbitovu na p.č. 180/4 (lesní pozemek) jako plocha dopravní infrastruktury (DS) a navržena k trvalému odnětí.

 

Zeleň soukromá - zahrady

 • Změna č. 2/2 řeší změnu kultury z orné půdy na zahradu na parcele č. 142/1. Pole zasahuje do intravilánu obce Bukovno, špatně se obhospodařuje. Pro plochu s funkcí zahrady jsou navrženy nové regulativy – zeleň soukromá s kódem ZS. Ve schváleném ÚP Bukovno se plochy zahrad nevyskytují a regulativ pro zeleň soukromou není. Plochy pro zahrady jsou navrženy v nezastavitelném území v lokalitách Z10, 11, 12 podél železniční trati v jejím minimálním ochranném pásmu 30 m, v lokalitě Z9 jsou zahrady v OP lesa – hranice zastavitelného území bude 30 od hranice lesa.

 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

 

D.1. Doprava

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, železniční, cyklistická a pěší.

Doprava silniční

Nové lokality budou napojeny na stávající místní komunikace a silnice II. a III. třídy. Stávající zemědělský areál severozápadně od návsi je nutno dopravně obsluhovat po stávající účelové komunikaci mimo náves. Podmínkou realizace výstavby v nových lokalitách je vybudování účelové komunikace, která bude v budoucnu součástí místních komunikací.

Navržena je cyklostezka (ZM1/Z3) mezi obcí Bukovno a Líny po pravé straně silnice II/259 a místní komunikace (ZM1/Z4) spojující zemědělský areál a silnici II/258.

 

Hromadná doprava

Hromadná doprava osob bude i nadále zajišťována autobusovými  linkami. S ohledem na zátěž komunikační sítě a četnost linek není nutno řešit zastávkový záliv mimo vozovku pro linkové autobusy.

D.2. Vodní hospodářství

 

D.2.1. Zásobování vodou

V obci je místní vodovodní řad, zásobovaný z místních zdrojů.

Obytné lokality lze napojit na stávající vodovod a kanalizaci prodloužením hlavních řadů či přípojkami. Stávající vodovod nelze použít jako požární, obec musí mít zajištěnou požární vodu z jiných zdrojů – např. požárních nádrží, vodních ploch.

D.2.2.  Kanalizace

Nové zastavitelné plochy budou napojeny na veřejnou kanalizaci v obci Bukovno, případně budou kanalizační řady prodlouženy. V části obce Líny je navržena nová oddílná kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizaci na východním okraji části obce Líny.

Dešťové vody ze střech nové výstavby a komunikací budou přednostně zasakovány.

Změna č. 2/6 navrhuje klasifikovat parcelu č. 1097/2, na které se nachází stavba ČOV jako plochu pro technickou infrastrukturu (TI). V případě potřeby je přípustné rozšířit plochu TI na sousední parcely (č.1097/1 a 1101/2). Pozemky jsou ve vlastnictví obce.

D.3. Elektrorozvody

Navržena je trasa nové linky 400kV umístěná na společné stožáry se zrekonstruovanou linkou 220kV v úseku trasy z rozvodny Bezděčín do rozvodny Čechy střed.

Zajištění dodávky el. energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a zvýšení příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů. Při umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem.

Způsob řešení zásobování elektrickou energií jednotlivých lokalit bude v rámci ÚS nebo konkrétního projektového řešení konzultován s oddělením rozvoje sítí Mladá Boleslav.

D.4. Telekomunikace, radiokomunikace

Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní vedení. Z důvodu vyhrazení místa pro položení telekomunikačních kabelů upozorňujeme na dodržování příslušných norem.

D.5. Zásobování teplem a plynem

Obec není plynofikována a s plynofikací se neuvažuje.

D. 6. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady se řídí v obci Bukovno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství

Výrazný rozvoj občanské vybavenosti v území se nepředpokládá. Objekty občanského vybavení související s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Pro občanskou vybavenost – veřejnou jsou vymezeny dvě lokality v návaznosti na sportovní areál.     

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných plocha v rozsahu daném příslušnými vyhláškami.

 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ  LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Do řešeného území zasahují prvky  nadregionálního,  regionálního a lokálního ÚSES:

Dle ÚTP Regionálního a nadregionálního ÚSES ČR prochází okrajem řešeného území trasa NK 32 včetně osy NK 32 a ochranného pásma. Územním plánem jsou upřesněny lokální prvky ÚSES navržené Okresním generelem ÚSES Mladá Boleslav ( Ing. Morávková 2001):   LBC 117, LBC 160, LBC 162, LBC 163, LBC 164, LBC 165, LBC 166, LBC 167, LBK 97, LBK 98, LBK 128, LBK 129, LBK 130, LBK 133, LBK 134, LBK 135, LBK 136, LBK 137, LBK 138, LBK 177

 

Biocentra a biokoridory jsou zařazeny do Přírodních ploch nezastavěného území – NP.

 

Návrh ÚSES je podkladem pro zpracování komplexních pozemkových úprav a lesních hospodářských plánů.

V zájmovém území nejsou evidovány Evropsky významné lokality. Zájmové území není součástí ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb.

Ochrana před povodněmi

V řešeném území není nutno navrhovat ochranu před povodněmi. V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v toku.

Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje

V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území, dobývací prostory, ložiska výhradní plochy, přírodní lázeňské zdroje.

Kulturní a archeologické památky

V řešeném jsou evidovány tyto kulturní památky:

 • Zemědělská usedlost čp. 24, st. p. č. 33/1, 33/2, parc. č. 88/1, 88/2  č. rejstříku 51364/2-4448.
 • Socha Panny Marie, parc. č. 1163/2, č. rejstříku 22494/2-1526
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého, st. P. č. 1, parc. č. 51, 1163/1, č. rejstříku 46751/2-1525
 • Venkovská usedlost čp. 26 (st.p. 7/1,7/2), č. rejstříku 30005/2-1624, včetně zahrady p.č. 8/1

 

Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle zákona o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i.

Rekreace a sport

Pro sport je navržena plocha Z13 jako rozšíření stávajícího sportovního areálu.

 

 

 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ  (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ,

 

 • Základní společné zásady pro využití ploch:

 

 1. Podmínkou pro realizaci staveb občanských a výrobních je povinné napojení na splaškovou kanalizaci a vodovod. Obecně musí být veřejný vodovod a kanalizace navrženy na pozemcích (komunikacích) obce, které budou trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby, se zajištěným přístupem i pro těžkou mechanizaci. Pokud bude vedení uloženo v soukromých pozemcích, budou tyto pozemky také volně přístupné v rozsahu ochranného pásma, ale v tomto případě bude zřízeno právo věcného břemene ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.
 2. Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků musí zůstat vždy volný neoplocený pruh šířky 6m podél toku z každé strany.
 3. Opatření na dosažení hodnot hygienických limitů hluku pro plochy bydlení, rekreace a sportu v ochranných pásmech silnice  III. třídy zajišťuje a hradí vždy stavebník. V dalších stupních projektové dokumentace (DUR, DSP) musí být prokázáno nepřekročení maximální hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb.
 4. V celém řešeném území není povolena žádná nová výstavba zařízení (věž, stožár) pro radioreléové systémy a sítě mobilních operátorů.
 5. Vzhledem k zachovalému krajinnému rázu území se nepovolují žádné velkoplošné zdroje elektrické energie typu fotovoltaických elektráren. Připouštějí se alternativní způsoby využití sluneční a zemní energie pro rodinné domy a ostatní stavby v rámci vlastního pozemku.
 6. Oplocení v krajině je povoleno jako stavba dočasná, nesmí bránit prostupnosti krajiny.

 

 • Plochy s rozdílným způsobem využití:

a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské

Zahrnují zejména pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

 

Přípustné:

- bydlení v samostatně stojících rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, garáže jednotlivé

- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu, ubytovací, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální péče, kulturní místního významu)

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům vymezené plochy a souvisejícím stavbám a zařízení

- dětská hřiště, veřejná zeleň

- stavby pro rodinnou rekreaci

 

Nepřípustné:

- řadové rodinné domy, bytové domy

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné a řadové garáže

 

Podmíněně přípustné:

- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- stavby pro drobnou podnikatelskou činnost, stavby pro zemědělskou rostlinnou výrobu a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu sloužící pouze pro osobní spotřebu majitele, související drobné stavby pro skladování zemědělských výrobků, strojů, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- minimální velkost stavebních pozemků – 700 m2 -  platí pro nově navrhované plochy, velikost parcel při dělení pozemků v současně zastavěném území bude posuzována individuálně.

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

 

b) SV – smíšené obytné venkovské  

Zahrnuje zejména plochy pro bydlení v rodinných domech, stavby drobné a řemeslné výroby, plochy veřejné a komerční občanské vybavenosti - sloužící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny;

Přípustné:

- bydlení v rodinných domech, garáže jednotlivé

- stavby a zařízení pro administrativu, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, zdravotní služby, služby nevýrobního charakteru

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a ochranná

- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- služební byty správců a majitelů zařízení

- stavby pro drobnou podnikatelskou činnost, stavby pro zemědělskou rostlinnou výrobu a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu sloužící pouze pro osobní spotřebu majitele, související drobné stavby pro skladování zemědělských výrobků, strojů

 

Nepřípustné:

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby

 

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot

- stavby pro rodinnou rekreaci

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 40 %, minimální velkost stavebních pozemků – 700 m2 - platí pro nově navrhované plochy, velikost parcel při dělení pozemků v současně zastavěném území bude posuzována individuálně.

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

c) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Zahrnuje zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící zejména pro veřejnou správu, vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, maloobchod, ubytování, stravování, kulturu. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.

 

Přípustné:

- stavby a zařízení pro maloobchod, veřejnou správu, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání, kulturu

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a ochranná

- služební byty správců a majitelů zařízení

 

Nepřípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot

- stavby pro rodinnou rekreaci

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 50 %

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

 d) OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a sport

 

Přípustné:

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

 

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 40%

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

 

e) OH – občanské vybavení - hřbitovy

 

Zahrnují plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

 

Přípustné:

- hřbitovy

- plochy veřejné zeleně

související dopravní plochy a technická infrastruktura

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

 

f) RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací

 

Přípustné:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- byty správců, majitelů zařízení

 

Podmíněně přípustné:

- stavby a zařízení pro sport, stavby ubytovacích zařízení (penziony), veřejná prostranství, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreačních luk a pozemků související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke snížení kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami

 

Nepřípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby bytových a rodinných domů

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stravování, služby, vědu a výzkum

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 15 %

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

g) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu zaměřenou na zahradnictví

 

Přípustné:

- stavby pro zemědělskou výrobu, skladování zemědělských výrobků, strojů

- stavby pro lehkou nerušící výrobu, drobnou výrobu, skladování

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení, správní objekty

 

 

 

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní funkcí plochy

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu

- stavby pro průmyslovou výrobu

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemků – 40%

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

 

h) VD - výroba a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba

Zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní důsledky nepřesahují hranice areálů

 

Přípustné:

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, skladování, stavby pro servis a opravny

- správní objekty, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

- zeleň veřejná a ochranná

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

 

Prostorové uspořádání:

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemků – max.50%

- výstavba nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově i pohledově navazujícím území

ch) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě

Zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.

 

Přípustné využití:

inženýrské sítě a zařízení

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

 

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby přípustné

Prostorové uspořádání

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

i) PV – veřejná prostranství

Zahrnuje plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba samostatně je vymezit; mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně

 

Přípustné:

- místní komunikace, cesty, chodníky, odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů

- zpevněná veřejná prostranství, plochy veřejné

- technická infrastruktura

- sportovní plochy, dětská hřiště

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

j) ZO – zeleň ochranná a izolační

Zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu, zemědělské výroby, dopravních staveb

 

Přípustné:

- ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy)

- izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

k) ZV – zeleň na veřejných prostranstvích

Zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně veřejně přístupné, pozemků související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejné zeleně

 

 Přípustné:

 - přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy

 - hřbitovy, ochranná, izolační zeleň

 - přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

 

Nepřípustné:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní péči, sociální služby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby pro výrobu, skladování

l) DS - dopravní infrastruktura – silniční

 

Zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací,  včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

 

Přípustné:

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně

- technická infrastruktura

 

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

m) DZ dopravní infrastruktura – železniční 

 Zahrnuje pozemky staveb a zařízení drážní dopravy

 

Přípustné:

- železnice, železniční zastávky, nádraží, odstavné a parkovací plochy sloužící železniční dopravě

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně

- technická infrastruktura

 

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

n) NZ - plochy zemědělské

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

 

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv a rostlinných produktů a výrobků, stavby pro dočasný chov zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) kromě zalesnění jen dle ÚSES

- stavby a zařízení technické vybavenosti

 

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadů

 

Podmíněně přípustné:

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ

-zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech 

 

o) NP - plochy přírodní

zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury

 

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES

 

Nepřípustné:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

 

Podmíněně přípustné:

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav

- zalesnění pozemků

- veřejná dopravní a technická infrastruktura

p) NL- plochy lesní

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

 

Přípustné:

- lesní plochy

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- stavby a zařízení technické vybavenosti související s lesním hospodářstvím

 

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

 

Podmíněně přípustné:

- dopravní a technická infrastruktura

 

q) W - plochy vodní a vodohospodářské

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

 

Přípustné:

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES

 

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

 

r) ZS - plochy zeleně soukromé (sady, zahrady)

 

Zahrnují plochy soukromé zeleně

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

 • Zemědělský půdní fond – zahrady, sady
 • zeleň okrasná a užitková

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

 

Pravidla pro uspořádání území:

Pěstování plodin a zvířat v rozsahu samozásobení. Zahrady mohou být oploceny.

 

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

 

Změnou č.2 se veřejně prospěšné stavby upravují následovně:

Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo dle § 170 zákona 183/2006 Sb.

 • Veřejně prospěšné stavby  

 

Nadřazené veřejně prospěšné stavby podle Zásad územního rozvoje pro Středočeský kraj

 

WT1 – nová linka 400 kV v k.ú. Bukovno

 

Veřejně prospěšné stavby  na k.ú. Bukovno a Líny

 

WD1 – cyklostezka v k.ú. Bukovno

 

WD2 – místní komunikace v k.ú. Bukovno

 

 • Veřejně prospěšná opatření  na k.ú. Bukovno a Líny

 

V rámci veřejně prospěšných opatření jsou navržena opatření k založení prvků územního systému ekologické stability:

 

WU1 – založení LK 130 v k.ú. Líny

WU2 – založení LC 162 v k.ú. Líny

WU3 – založení LK 129 v k.ú. Líny a v k.ú. Bukovno

WU4 – založení LK 133 v k.ú. Bukovno

WU5 – založení LC 166 v k.ú. Bukovno

WU6 – založení LK 134 v k.ú. Bukovno

WU7 – založení LC 165 v k.ú. Bukovno

WU8 – založení LK 135 v k.ú. Bukovno

WU9 – založení LC 164 v k.ú. Bukovno

WU10 – založení LK 136 v k.ú. Bukovno

WU11 – založení LC 163 v k.ú. Líny

 

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné. Plochy pro asanaci nejsou navrženy.

 

 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

 

Nejsou vymezeny.

CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejího využití územní studií, územní studie prověří architektonické a urbanistické řešení ploch ve vztahu k okolní zástavbě, prověří základní dopravní vztahy, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury.

Územní studie bude pořízena, schválena a vložena do evidence do 4 let od doby vydání územního plánu.

 

Lokalita Z4 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Lokalita Z6 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Lokalita Z8 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Lokalita Z10 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

Na základě vyhlášky 269/2009 Sb. článek I, odstavec 2, budou v těchto lokalitách řešena veřejná prostranství.

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

 

V návrhu územního plánu nejsou navrženy žádné územní rezervy. Změna č.2 toto nemění

 

J. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

 

V návrhu územního plánu není stanoveno pořadí změn v území. Změna č.2 toto nemění

 

K. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODT. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

 

V návrhu územního plánu nejsou stanovena kompenzační opatření. Změna č.2 toto nemění

 

 

L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU zm. č.2 A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

A. Textová část : 

Opatření obecné povahy - vyhláška  5 A4

Odůvodnění změny č.2 ÚP 17 A4 

Srovnávací text 20 A4

 

B. Grafická část :

1.  Výkres základního členění území, část na A1               M 1 : 5 000, počet listů – 7 

2.  Hlavní výkres, část na A1                                           M 1 : 5 000, počet listů – 8 

3.  Hlavní výkres - vodní hospodářství                            M 1 : 5 000, počet listů – 4

4.  Hlavní výkres - elektro, plyn, spoje                            M 1 : 5 000, počet listů – 4

5.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1 : 5 000, počet listů – 7

6.  Koordinační výkres B3a – formát A0                         M 1 : 5000

Koordinační výkres B3b – formát A3                         M 1 : 5000

7.  Zábory ZPF  B4 – část na A1                                     M 1 : 5000

 

I. Textová část územního plánu - OBSAH                                                    str.

A. Vymezení zastavěného území...................................................................................... 2

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot............................... 2

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně           3

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování............................ 7

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost kraji, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.         9

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)................................................................................................. 10

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit …………………………….................... …………...17

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona          18   

CH. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti................ 18

I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho ověření  19                                                 

J. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)................................................................... 19        

K. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona............................ 19        

L. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ........... 19

Č.j.:   

V Bukovnu  dne

Opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce Bukovno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve spojení s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Změnu č. 2 Územního plánu Bukovno

Datum vydání schváleného územního plánu je 15. 5. 2013 usnesením44/13

Datum nabytí účinnosti schváleného územního plánu je 13.6.02013

Změna č. 1 byla schválena dne 03/2017

O pořízení změny č. 2 rozhodlo zastupitelstvo obce 01/2017 usnesením č 76/10/2017, zadání změny č.2 bylo schváleno 28.2. 2018 usnesením č. 8/2018.

Územní plán se mění schválenou změnou č. 2 územního plánu Bukovno usnesením zastupitelstva obce Bukovno č……………….ze dne ….

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD)

Název ÚPD - Změna č. 2 ÚP Bukovno

Orgán, který ÚPD vydal - Zastupitelstvo obce Bukovno

Datum nabytí účinnosti

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby

pořizovatele Otisk úředního razítka

Petr Holman

Starosta obce Bukovno

 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace včetně grafické části jako přílohy se mění takto:

1. V KAPITOLE A - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se  ruší věta Hranice ZÚ byla stanovena nově ke dni 1.9. 2009   a nahrazuje se: Zastavěné území je aktualizováno dle nového katastrálního operátu ke dni 1.11. 2017

2. V KAPITOLE B  - ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT se na začátku doplňuje text:

Změnou č.2 se základní koncepce rozvoje obce nemění. Změnou č. 2 je územní plán Bukovno zapracován do nového katastrálního operátu, jsou aktualizovány hranice současně zastavěného území a zastavitelného území. V grafické části – hlavní a koordinační výkres – jsou na základě katastrální mapy vyznačeny hlavní, místní účelové komunikace (polní, lesní cesty) vlastní grafickou značkou.

Kapacita zastavitelného území se změnou č. 2 nemění. Hranice zástavby v lokalitě Z1 jsou opraveny podle nového katastrálního operátu, počet RD se nemění. Obytná lokalita Z9 je zvětšena, ale jako kompenzace se zmenšuje obytná plocha v lokalitách Z10, Z11, Z12.

3. V KAPITOLE C - URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – se v odstavci Vymezení zastavitelných ploch doplňuje text v tabulce takto

Pro Z1 se doplňuje text - Změnou č. 2/1 bude upravena hranice obytné lokality Z1 dle nového katastrálního operátu. Byla zde provedena parcelace pro 6 RD, jejíž hranice nejsou v souladu se schváleným územním plánem.

Obytná lokalita Z1 sestává podle nového katastrálního operátu z těchto parcel:

Parcela č. 953/3, 4, 5, 6, 8, 18, 19.        Jedná se o zvětšení lokality dle nové katastrální mapy o cca 2000 m2. Počet RD se nezvyšuje.

Pro Z9 se doplňuje text - Změnou č. 2/3 se navrhuje rozšíření obytné plochy na větší část sousední parcely č. 1065. Menší část je navržena jako plocha pro zahradu. Celá p. č. 1065 má výměru 10 278 m2. V lokalitě Z9 bude respektováno OP lesa (50 m) – obytná zástavba bude 30 m od hranice lesa. Jako kompenzace za rozšíření lokality Z9 se změnou č. 2/4 navrhuje zmenšit lokality Z10, Z11, Z12.

 

Pro Z10 se doplňuje text - Změnou 2/4 se navrhuje zmenšení lokality Z10 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min. 30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím bude navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

Pro Z11 se doplňuje text - Změnou 2/4 se navrhuje zmenšení lokality Z11 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min. 30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím bude navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

Pro Z12 se doplňuje text - Změnou 2/4 se navrhuje zmenšení lokality Z12 – hranice zastavitelného území bude oddálena od hranic obvodu dráhy o min.30m. V pruhu mezi dráhou a zastavitelným územím bude navržena plocha pro zahrady. Toto řešení je vhodné z hlediska Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.

V odstavci Systém sídelní zeleně se doplňuje text:

Změna č. 2/5 navrhuje klasifikovat pozemky v okolí hřbitova jako plochy pro veřejnou zeleň. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce – p. č. 181/1,2, 181/5. Tato změna umožní variabilní využití pozemků. Parcela č.181/4 je plocha pro TI (telekomunikace) V rámci změny 2/5 bude legalizována stávající parkovací plocha naproti hřbitovu na p.č. 180/4 (lesní pozemek) jako plocha dopravní infrastruktury (DS) a navržena k trvalému odnětí.

Zeleň soukromá - zahrady

 • Změna č. 2/2 řeší změnu kultury z orné půdy na zahradu na parcele č. 142/1. Pole zasahuje do intravilánu obce Bukovno, špatně se obhospodařuje. Pro plochy s funkcí zahrady jsou navrženy nové regulativy – zeleň soukromá s kódem ZS. Ve schváleném ÚP Bukovno se plochy zahrad nevyskytují a regulativ pro zeleň soukromou není. Plochy pro zahrady jsou navrženy v nezastavitelném území v lokalitách Z10, 11, 12 podél železniční trati v jejím minimálním ochranném pásmu 30 m, v lokalitě Z9 jsou zahrady v OP lesa – hranice zastavitelného území bude 30 od hranice lesa.

V článku D.2.2.  Kanalizace se na konci textu doplňuje text:

Změna č. 2/6 navrhuje klasifikovat parcelu č. 1097/2, na které se nachází stavba ČOV jako plochu pro technickou infrastrukturu (TI). V případě potřeby je přípustné rozšířit plochu TI na sousední parcely (č.1097/1 a 1101/2). Pozemky jsou ve vlastnictví obce.

4. V KAPITOLE E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ  LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

V článku Kulturní a archeologické památky, ke  čtvrté odrážce   se na konec textu doplňuje text: včetně zahrady p.č. 8/1

5. V KAPITOLE F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ  (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ

Za nadpis kapitoly F se doplňuje text:

 • Základní společné zásady pro využití ploch:

 1. Podmínkou pro realizaci staveb občanských a výrobních je povinné napojení na splaškovou kanalizaci a vodovod. Obecně musí být veřejný vodovod a kanalizace navrženy na pozemcích (komunikacích) obce, které budou trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby, se zajištěným přístupem i pro těžkou mechanizaci. Pokud bude vedení uloženo v soukromých pozemcích, budou tyto pozemky také volně přístupné v rozsahu ochranného pásma, ale v tomto případě bude zřízeno právo věcného břemene ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.
 2. Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků musí zůstat vždy volný neoplocený pruh šířky 6m podél toku z každé strany.
 3. Opatření na dosažení hodnot hygienických limitů hluku pro plochy bydlení, rekreace a sportu v ochranných pásmech silnice II. a III. třídy zajišťuje a hradí vždy stavebník. V dalších stupních projektové dokumentace (DUR, DSP) musí být prokázáno nepřekročení maximální hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb.
 4. V celém řešeném území není povolena žádná nová výstavba zařízení (věž, stožár) pro radioreléové systémy a sítě mobilních operátorů.
 5. Vzhledem k zachovalému krajinnému rázu území se nepovolují žádné velkoplošné zdroje elektrické energie typu fotovoltaických elektráren. Připouštějí se alternativní způsoby využití sluneční a zemní energie pro rodinné domy a ostatní stavby v rámci vlastního pozemku.
 6. Oplocení v krajině je povoleno jako stavba dočasná, nesmí bránit prostupnosti krajiny. Oplocení zahrad, které navazují na zástavbu je povoleno

V bodě a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské - prostorové uspořádání- se na konci druhé odrážky doplňuje text: platí pro nově navrhované plochy, velikost parcel při dělení pozemků v současně zastavěném území bude posuzována individuálně.

V bodě b) SV – smíšené obytné venkovské   -  prostorové uspořádání se na konci druhé odrážky doplňuje text: platí pro nově navrhované plochy, velikost parcel při dělení pozemků v současně zastavěném území bude posuzována individuálně.

Na konci kapitoly F se doplňuje text:

r) ZS - plochy zeleně soukromé (sady, zahrady)

Zahrnují plochy soukromé zeleně

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

 • Zemědělský půdní fond – zahrady, sady
 • zeleň okrasná a užitková

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Pěstování plodin a zvířat v rozsahu samozásobení. Zahrady navazující na zástavbu mohou být oploceny.

6. V KAPITOLE G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Text se doplňuje takto:

Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo dle § 170 zákona 183/2006 Sb.

 • Veřejně prospěšné stavby  

Nadřazené veřejně prospěšné stavby podle Zásad územního rozvoje pro Středočeský kraj

WT1 – nová linka 400 kV v k.ú. Bukovno

Veřejně prospěšné stavby  na k.ú. Bukovno a Líny

WD1 – cyklostezka v k.ú. Bukovno

WD2 – místní komunikace v k.ú. Bukovno

 • Veřejně prospěšná opatření  na k.ú. Bukovno a Líny

V rámci veřejně prospěšných opatření jsou navržena opatření k založení prvků územního systému ekologické stability:

WU1 – založení LK 130 v k.ú. Líny

WU2 – založení LC 162 v k.ú. Líny

WU3 – založení LK 129 v k.ú. Líny a v k.ú. Bukovno

WU4 – založení LK 133 v k.ú. Bukovno

WU5 – založení LC 166 v k.ú. Bukovno

WU6 – založení LK 134 v k.ú. Bukovno

WU7 – založení LC 165 v k.ú. Bukovno

WU8 – založení LK 135 v k.ú. Bukovno

WU9 – založení LC 164 v k.ú. Bukovno

WU10 – založení LK 136 v k.ú. Bukovno

WU11 – založení LC 163 v k.ú. Líny

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné. Plochy pro asanaci nejsou navrženy.

7. V KAPITOLE CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Na konci textu se doplňuje text: Na základě vyhlášky 269/2009 Sb. článek I, odstavec 2, budou v těchto lokalitách řešena veřejná prostranství.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
slabý déšť, čerstvý jihozápadní vítr
vítrJZ, 8.2m/s
tlak1009hPa
vlhkost69%
srážky3.63mm